Hoppa till sidans innehåll

Statuter för guld- och silvermedalj samt förtjänstmärke


Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET:s GULDMEDALJ

Fastställt 28/9 1931 med tillägg 13/11 1955 och ändringar 24/10 1961,18/5 1987 och 10/51995.

§ 1. Svenska Curlingförbundets guldmedalj (förgyllt silver) av 8:de storleken, instiftad 1930, kan utdelas till den, som under en lång följd av år inlagt så stora förtjänster om curlingidrotten, att han/hon därvid gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbun­dets synnerliga tacksamhet och erkänsla. I regel skall han/hon ha varit verksam inom SCF:s styrelse- och kommittéarbete eller ha arbetat som ledare på klubb- och/eller distriktsnivå under en lång följd av år. Dessutom skall han/hon tidigare ha erhållit SCF:s Förtjänstmärke och Silvermedalj.

§ 2. Medaljen, som avses att i högblått band bäras, framställer å åtsidan en curlingsten och kvast samt korslagda tallkvistar med kottar jämte inskription:

SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET

Frånsidan upptager en lagerkrans och innanför denna en öppen plats, avsedd för medaljmottagarens namn samt årtal och inskriptionen:

FOR FÖRTJÄNST OM CURLING

§ 3. Förslag till kandidat för medaljens erhållande kan väckas dels av ledamot i Svenska Curlingförbundets styrelse och dels av medlemmar i klubbar anslutna till Svenska Curlingförbundet, om minst 10 sådana medlemmar i en gemensamt undertecknad skrivelse motiverar sitt förslag.

§ 4. 1 föregående paragraf omnämnda förslag behandlas av styrelsen för Svenska Curlingförbundet, som också fattar beslut i frågan. Om enighet ej kan uppnås vidtar sluten omröstning och för beslut fordras 5/7 majoritet. Omröstning får ej ske genom fullmakt.

§ 5. Tillerkänd medalj åtföljd av inramat diplom utdelas vid allmänt sammanträde, vid en förbundets högtidsfest eller vid annat lämpligt tillfälle.

 

Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET:s SILVERMEDALJ

fastställda 18/5 1987.

§ 1. Svenska Curlingförbundets Silvermedalj av 8:e storleken kan utdelas till den, som under en lång följd av år inlagt så stora förtjänster om curlingidrotten att han/hon därvid gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbundets synnerliga tacksamhet och erkänsla. I regel skall han/hon ha varit verksam inom styrelse- och kommittéarbete inom SCF; distriktsförbund och/eller klubbar och tidigare erhållit SCF:s förtjänstmärke.

§ 2. Medaljen, som avses att i blå-gult band bäras, framställer å åtsidan en curlingsten och kvast samt korslagda tallkvistar med kottar jämte inskription:

SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET

Frånsidan upptager en lagerkrans och innanför denna en öppen plats, avsedd för medaljmottagarens namn samt årtal och inskriptionen:

FÖR FÖRTJÄNST OM CURLING

§ 3. Förslag till kandidat för medaljens erhållande kan väckas av ledamot i Svenska Curlingförbundets styrelse, av ledamot i curlingdistriktsförbunds styrelse samt av styrelseledamot i klubb ansluten till Svenska Curlingförbundet.

Förslag från distrikt och klubbar skall vara skriftliga och innehålla motivering för förslaget.

§ 4.1 föregående paragraf omnämnda förslag behandlas av styrelsen för Svenska Curlingförbundet, som också fattar beslut i frågan. Om enighet ej kan uppnås vidtar sluten omröstning och för beslut fordras 5/7 majoritet. Omröstning får ej ske genom fullmakt.

§ 5. Tillerkänd medalj åtföljd av diplom utdelas vid allmänt sammanträde, vid en förbundets högtidsfest eller vid annat lämpligt tillfälle.

 

Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTMÄRKE

fastställda 12/12 1943, reviderade 16/111958, 24/10 1961 och 12/5 1966.

§ 1. Svenska Curlingförbundets förtjänstmärke, instiftat 1943, kan tilldelas den som gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbundets eller sin curlingklubbs särskilda erkänsla.

§ 2. Märket är utfört i förgyllt silver och emalj och föreställer SCF:s vapensköld, delad av blått, vari tre kronor av guld, ordnade två och en, vari en blå curlingsten med stötyta av guld - inom en lagerkrans, å vilken finnes inskriptionen:

FÖR FÖRTJÄNST

§ 3. Förslag till kandidat för förtjänstmärkets erhållande kan väckas av ledamot Svenska Curlingförbundets styrelse eller av styrelsen i den klubb, som den föreslagne vid tiden för förslagets inlämnande tillhör.

I sistnämnda fall skall skriftligt förslag inlämnas och detsamma vara undertecknat av ordföranden eller vice ordföranden samt sekreteraren eller annan styrelseleda­mot i klubben. Förslaget skall förutom den föreslagnes fullständiga namn och födelseår vara åtföljt av en kort motivering utvisande att vederbörandes kvalifi­kationer är sådana, att de berättigar till en belöning utöver den egna klubbens hedersmärke, där sådant finns.

I regel kan inom en klubb högst två förtjänstmärken per år utdelas.

§ 4. Förtjänstmärket kan tilldelas idrottsledare för gagnande och hedrande verksamhet under många år (i regel minst 10) företrädesvis inom förbunds- och/eller före­ningsstyrelse, liksom andra, vilka framgångsrikt främjat förbundets syften.

§ 5. Förtjänstmärket utdelas efter beslut av SCF:s styrelse.

§ 6. Tillerkänt förtjänstmärke åtföljt av diplom utdelas vid lämpligt högtidligt tillfälle.

 

Uppdaterad: 18 APR 2014 08:57 Skribent: Stefan Lund

Följ oss i sociala medier

  


Partners till
Svensk Curling


”Jag fick prova
curling med skolan
och det var roligt!
Jag gillar känslan
när jag slajdar iväg
på isen och siktar
för att få stenen till
mitten av boet”

Tilda Modin, 10 år.
Östersunds CK


 


 

 

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 086833015
E-post: This is a mailto link

Se all info