1. Allmänna bestämmelser - Svenska Curlingförbundet
Hoppa till sidans innehåll

1. Allmänna bestämmelser


Gällande från 22 oktober 2017.

pil_10pxl 1.1 TYP AV TÄVLING
pil_10pxl 1.2 DEFINITION AV PÅGÅENDE TÄVLING
pil_10pxl 1.3 TIDIGARELAGD START AV SPELOMGÅNG
pil_10pxl 1.4 SEN ANKOMST
pil_10pxl 1.5 WALK-OVER
pil_10pxl 1.6 POÄNGBERÄKNING I HÖGRE SERIESPEL
pil_10pxl 1.7 ISSKÖTSEL
pil_10pxl 1.8 PROTOKOLL
pil_10pxl 1.9 FUNKTIONÄRER
pil_10pxl 1.10 RESERV
pil_10pxl 1.11 COACH
pil_10pxl 1.12 KLUBBTILLHÖRIGHET
pil_10pxl 1.13 REPRESENTATION
pil_10pxl 1.14 INTERNATIONELL REPRESENTATION
pil_10pxl 1.15 DELTAGARKRAV
pil_10pxl 1.16 UTRUSTNING
pil_10pxl 1.17 LAGNAMN
pil_10pxl 1.18 STORA CURLARES MÄRKE
pil_10pxl 1.19 UTOMHUSSPEL
pil_10pxl 1.20 DEFINITIONER

1.1  Typ av tävling

Alla tävlingar anses vara klubb-bundna om inget annat anges. I inbjudan till tävling ska ev. avvikande förutsättning, som till exempel, ”Any-four-curlers (A4)” anges. 

1.2  Definition av pågående tävling

Pågående tävling innebär en tävling eller deltävling som pågår en eller flera dagar i följd och som är lokaliserad till en ort eller område (till exempel. Stor-Stockholm).

DM och SM räknas som separata tävlingar, vilket innebär att klubben har rätt att fritt disponera sina lag till respektive tävling.

I seriespelet räknas varje seriesammandrag som en separat deltävling. Eventuella särspel och slutspel som spelas vid en annan tidpunkt än det sista seriesammandraget räknas som en separat deltävling till seriespelet.

För deltagande i kommande säsongs Elitserie och Division 1 gäller att klubben fritt disponerar sitt/sina lag. Spelare som är del av ett lag som deltagit i innevarande års Elitserie eller Division 1 får inte delta med  annat lag i kval till Elitserien eller till Division 1.

1.2.1 Start på tre

För att få inleda tävling eller deltävling måste laget bestå av fyra spelare (se spelreglerna, Regel 3 c).

Förtydligande:

 • Om ett lag i en tävling tillåts lämna W.O. i första matchen så
  måste de börja nästa match med fyra spelare.

 • Laget får endast starta på tre spelare i matcher som följer efter den match eller matcher där man spelat med fyra spelare.

 • För att matchen ska räknas som startad med fyra spelare ska båda lagen ha fyra spelare i spel när första stenen för respektive lag spelas.

1.3 Tidigarelagd start av spelomgång

Det förekommer att lag vill tidigarelägga matcher i en tävling (till exempel sista omgången i ett seriesammandrag).

Detta får göras under förutsättning att alla nedanstående kriterier är uppfyllda:

 1. Båda inblandade lagen är överens.

 2. Tävlingsledningen anser att det finns nog med tid att i ordningsställa isen till den föreslagna starttiden.

 3. Domaren bedömer att inget lag kommer att få en otillbörlig fördel.

Notera att i de fall ett eller båda lagen kan bli inblandade i ett särspel så måste alla lag som kan bli inblandade i särspelet starta sin/sina matcher vid samma tidpunkt.

I de fall där lagen vill spela en eller flera matcher vid en annan tid eller ort måste detta godkännas av tävlingsledningen. Om det gäller en match i tävling arrangerad av SCF ska beslut tas av Tävlingsutskottet.

1.4 Sen ankomst

Hänvisning till regel 11 i.

1.5 Walk-over

Med walk-over (W.O.) menas seger utan match sedan motståndaren inte infunnit sig eller kommit för sent enligt spelreglerna, regel 11 i.

Vid W.O.-seger anges resultatet 6-0.

Om lag lämnat W.O. utan enligt domaren giltigt skäl, ska laget diskvalificeras från den aktuella tävlingen.

Det lag som skulle ha mött ett lag som lämnat W.O. erbjuds träning på aktuell bana, med båda stenfärgerna. Träningstiden inleds vid matchstart och pågår 45 minuter.

1.5.1 Walk-over i högre seriespel

Lag/Klubb som lämnar W.O., utan giltiga skäl, diskvalificeras från spel i högre seriespel innevarande och nästkommande säsong. Eventuellt spel på distriktsnivå beslutas av respektive distriktsförbund.

Resultat från tidigare spelade matcher noteras som förlust (er) 0-6 för det lag som lämnar W.O,vid återstående matcher tilldelas motståndarlagen segern på W.O 6-0.

I seriespel ska samtliga matcher spelas. Undantag ges för, särspelsmatcher där lag har möjlighet att lämna W.O.

Frivillig eller överenskommen W.O får endast lämnas eller tas emot för matcher som är helt betydelselösa för alla berörda lags placering. Detta innefattar alltså inte bara lagen i den aktuella matchen utan alla lag i serien vars placering påverkas av resultatet.

Tävlingsledningen ska alltid lämna sitt godkännande till W.O-uppgörelser. I annat fall riskerar lag som lämnat W.O. att uteslutas ur serien och ur hela det högre seriesystemet.

1.5.2 Walk-over i SM-tävlingar

Lag som lämnar W.O utan giltiga skäl diskvalificeras från tävlingen och blir avstängda från övrigt SM-spel under innevarande och nästkommande säsong.

1.6 Poängberäkning i högre seriespel

I seriespel ger seger 2 poäng och förlust 0 poäng.

1.7 Isskötsel

I tävlingar arrangerade av SCF ska banan rengöras efter halva matchen och före den första skiljeomgången, om inte lagen enas om annat.

1.8 Protokoll

Protokoll skall föras över varje match och båda lagen ansvarar för att föra protokollet. Efter matchen ansvarar vinnande lag för att lämna in, av båda lagen signerat, protokoll.

Protokoll ska innehålla resultatet för varje spelad omgång samt slutresultatet. Dessutom ska protokollet innehålla de spelandes namn eller angivelse att laget spelar enligt laguppställningen i programmet till tävlingen.

Båda lagen är skyldiga att kontrollera att protokollet är korrekt.

1.9 Funktionärer (tävlingsledning,
domare och ismakare)

Tävlingsarrangören SCF, i samarbete med lokal arrangör, har ansvar att utse domare, ismakare och tävlingsledare.

1.9.1 Domaren

Domaren har spelreglerna till hjälp för att döma i frågor då lagen inte kan komma överens.  Beslut från domaren är slutgiltigt (Se regel 16).

1.9.2 Isskötsel

Domare kan när som helst under matchen beordra isskötsel. Till exempel dragning med matta eller pebbling.

1.9.3 Uppförande på banan

En curlingspelare ska alltid uppträda korrekt och sportsligt mot medspelare och motståndare. Spelreglernas, regel 15, ska tolkas som:

 • Olämpligt uppträdande: Spelaren uppträder på ett sätt som stör andra spelare på banan enligt spelreglernas regel 4, , på den egna eller på andra banor. Domaren avgör vad som anses störande.
 • Förolämpande uttryck: Svordomar, könsord eller andra uttryck som anses stötande. Uttrycken behöver inte riktas mot en person eller personer utan kan anses förolämpande även om de uttryckts i frustration utan att riktas mot någon.
 • Missbruk av utrustning: Som missbruk räknas till exempel att slå kvasten i isen, marken, sargen eller liknande. Att med kraft, till exempel med hjälp av foten, skjuta en sten in i sargen eller ned bland stenarna bakom hack.

Domaren ska primärt varna en spelare eller coach som bryter mot ovanstående.Vid upprepad förseelse under samma tävling eller deltävling kan domaren använda spelregel 16 e för att utvisa spelaren.

Bedömer domaren förseelsen som grov ska en rapport skrivas och skickas till SCF som kan besluta om en tidsbestämd avstängning.

1.9.4 Långsamt spel

Domaren har en viktig roll att se till att spelet inte fördröjs i onödan. Till sin hjälp har domaren spelreglerna, regel 5 g, men bör innan denna regel används försöka få lagen att spela snabbare genom att påpeka att spelet går långsamt.

För att bedöma hur lång en match ska vara utgår SCF ifrån de internationella bestämmelserna.                      

För en 10-omgångars match gäller där att:

 • Speltiden är 73 minuter per lag

 • Mellan varje omgång finns en minuts paus som används för att plocka i ordning stenar etc.

 • Efter halva matchen har lagen 5 minuters paus för överläggning med coachen

 • Tidstillägg ges för mätningar etc. då klockan är stannad.

Detta ger en total speltid på 2*73 + 8 + 5 = 159 minuter eller 2 timmar och 39 minuter för en 10 omgångars match. Som en vägledning till domaren innebär detta att halva matchen bör ha spelats på 1 timme och 17 minuter.

Samma beräkning i en match på åtta omgångar ger 2*59 + 6 + 5 = 129 minuter eller 2 timmar och 9 minuter. Detta innebär att halva matchen ska spelats inom 1 timme och 4 minuter.

Tiderna ovan ska tolkas som ett maximalt värde för normalt spel, inte ett genomsnitt när det gäller den totala matchtiden. Tiderna efter halva matchen ska endast ses som en vägledning för domarens bedömning.

1.9.5 Rapportering

Domaren är skyldig att lämna in domarrapport till SCF/Tävlingsutskottet efter avslutad tävling. Detta gäller för alla tävlingar som omfattas av tävlingsbestämmelserna på distrikts- eller förbundsnivå.,

1.10 Reserv 

I det fall en spelare blir sjuk eller skadad kan laget ersätta spelaren under pågående tävling
enligt regel 3 c.

För att få sätta in reserv måste spelaren vara registrerad som medlem hos SCF och ha betalt årsavgiften till Svenska Curlingförbundet. För nyregistrerad spelare måste laget kunna visa upp ett kvitto till tävlingsledningen att avgiften har betalats till förbundet. Spelaren måste också uppfylla kraven för den aktuella tävlingen, (t.ex. att vara kvinna i en damtävling, junior i en juniortävling etc). 

1.10.1 Reserv i seriespel

Med anmäld i texten nedan menas spelare som har anmälts tillhöra ett lag  i samband med anmälan till tävlingen, till  SCF eller distriktsförbund.

Efter detta (men före första sammandraget) måste dispensansökan för byte av lagtillhörighet ske hos SCF eller distriktsförbund beroende på vilken serie det gäller.

 1. En reserv får delta i en deltävling (sammandrag, se kapitel 2.3) i varje högre division än den serie där spelaren är Anmäld.
 2. Det är tillåtet för en anmäld spelare att vara reserv i högre division även före den serie där spelaren är registrerad har spelat sin första deltävling (sammandrag).
 3. En reserv som inte är anmäld i ett serielag anses vara en del i det lag där spelaren gör sin första match.
 4. Om en högre division består av flera serier A, B etc kan en spelare vara reserv endast en gång i den divisionen.
 5. Det är inte tillåtet att delta som reserv i lägre division än den där spelaren är registrerad.
 6. En reserv ska tillhöra samma klubb som den klubb laget representerar.
 7. Om en icke-berättigad spelare deltagit i seriespelet ska laget dömas att förlora de matcher där den icke-berättigade spelaren deltagit med 0-6 (W.O). Laget blir inte diskvalificerat ifrån tävlingen. 

1.10.2 Reserv i övriga tävlingar

Spelare måste uppfylla kraven för att få delta i tävlingen och får inte ha deltagit i annat lag i samma tävling.

Om icke-berättigad spelare deltar i tävling vidtas en av följande åtgärder:

 1. Om felet uppenbaras före tävlingens början och reserv inte kan insättas, diskvalificeras laget, om inte skäl enligt regel 3 c föreligger.
 2. Skulle felet upptäckas först sedan spelet påbörjats, diskvalificeras laget. Resultat från tidigare spelade matcher noteras som förlust (er) 0-6 och i återstående matcher tilldelas motståndarlagen segern på 6-0.
 3. Upptäcks felet först sedan tävlingen är slutförd eller i sådant skede att man inte kan åstadkomma rättvist resultat enligt punkt ”2” tas  laget bort ur prislistan och närmast efterföljande lag flyttas upp.

1.10.3 Reserv från damernas seriespel

Damer får spela i både damernas och herrarnas seriespel under samma säsong, undantaget herrarnas elitserie.. Det innebär också att de har rätt att agera reserv i båda seriespelen.

Förtydligande: En spelare registrerad i damernas Division 1 kan vara reserv i damernas Elitserie och Division 1 och nedåt i det övriga seriespelet under samma säsong. De två seriespelen räknas som skilda tävlingar och därför har det ingen betydelse i vilken damserie vederbörande är anmäld i för att kunna agera reserv eller medverka i ett lag i det övriga seriespelet.

1.11 Coach

I tävlingar arrangerade av SCF har lag rätt att använda coach under matcherna. För att få agera coach måste laget ha meddelat tävlingsledningen vem eller vilka personer det gäller före tävling eller deltävling.

Under matchen har coach, tillsammans med en eventuell femtespelare, rätt att överlägga med laget under speluppehållet efter halva matchen.

Laget får inte överlägga med coach inför extraomgång.

1.11.1 Överläggning med laget under match

Lagen har dessutom rätt att en gång under matchen överlägga med (en) coach i högst en minut. Denna tid räknas från det att domaren bedömer att coach fått kontakt med laget. Om match går till extraomgång har laget rätt till överläggning med coach en gång per extra omgång.

Lag kan endast begära överläggning när de står i tur att spela. Detta görs genom att forma händerna som ett ”T” över huvudet.

Det är inte tillåtet för coach att indikera för laget att de ska begära en överläggning. Detta gäller muntliga, skrivna eller visuella signaler. Brott mot denna regel innebär att tillåtelsen att ta en överläggning är förverkad.

Det är coachens ansvar att upprätta kontakt med domare som startar tiden när coach har kontakt med laget. Domaren måste meddela laget när 10 sekunder återstår av överläggningen. När tiden är slut måste coachen omedelbart lämna spelområdet utan att mer prata med laget.

Femtespelaren får inte följa med vid överläggning.

Coach ska om möjligt undvika att beträda isytan. Men om så sker måste coachen använda curlingskor. I det fall coachen behöver beträda isytan ska coachen stå på linjen mellan banorna.

Om coach överlägger med laget utan att tagit kontakt med en domare vid time-out så förverkas tillåtelsen att överlägga med laget och coachen måste lämna spelområdet omedelbart.

1.12 Klubbtillhörighet

En aktiv curlare måste tillhöra en curlingförening som uppfyller kraven i SCF:s stadgar paragraf 23 och av föreningen vara anmäld till SCF som aktiv medlem i IdrottOnline.

Med aktiv menas medlem som:

 1. Deltar i organiserad idrottslig tävlings-, tränings- eller motionsverksamhet.

 2. Verkar som ledare för eller som mer regelbundet tjänstgör som funktionär vid verksamhet nämnd under punkt ”1.”

 3. Är ledamot av styrelse eller utskott inom förening eller idrottsförbund ingående i RF.

Detta ska tolkas så att en spelare kan arbeta som funktionär i annan förening än den vederbörande representerar så länge han/hon är aktiv medlem i en förening ansluten till SCF.

En spelare måste vara aktiv medlem även om vederbörande inte deltar i tävlingsspel utanför den egna klubben.

1.13 Representation

En curlare har rätt att vara medlem i flera klubbar för att till exempel träna men kan enbart spela aktivt enligt nedan.

1.13.1 Seniorer

En curlare kan endast spela aktivt för en klubb under en och samma säsong.

1.13.2 Juniorer

En junior kan spela aktivt för en eller två klubbar under en och samma säsong. En klubb i seniorsammanhang och en klubb i juniortävlingar. Med juniortävlingar menas de tävlingar som är enbart öppna för juniorer. Alla andra tävlingar är att betrakta som seniortävlingar. Detta innebär att en junior som representerar olika klubbar inte kan spela med sitt juniorlag i klubbundna tävlingar på seniornivå.

1.13.3 Byte av klubb

Byte av klubb kan ske från och med säsongens start fram till och med den 15 september utan att förbundet meddelas. Detta gäller under förutsättning att inget av nedanstående kriterier har uppfyllts från säsongstarten fram till det önskade klubbytet

 1. Curlaren har deltagit i en klubb-bunden tävling arrangerad av SCF, distriktsförbund eller klubb i Sverige. Tävlingar utanför Sverige är inte bindande. Skulle ett lag tillåtas att delta i en klubb-bunden tävling med ett lag med spelare ifrån flera klubbar kommer de ingående spelarna att tillhöra den klubb de representerade när tävlingen spelas.
 2. Curlaren har deltagit i tävling utlyst av SCF, eller något av dess distriktsförbund oavsett om tävlingen är klubb-bunden eller inte.
 3. Curlaren har deltagit i kvaltävling för internationell representation.

För dessa byten ansvarar de inblandade klubbarnas medlemsadministratörer.

Efter detta datum och fram till säsongens slut måste ansökan ske hos SCF som godkänner detta under förutsättning att inget av nedanstående kriterier uppfyllts under innevarande säsong:

För juniorer gäller ovanstående separat för senior och juniorsammanhang. Detta innebär att en junior är fri att byta klubb i juniorsammanhang om spelaren uppfyller kraven ovan även om spelaren deltagit i seniortävlingar. På samma sätt gäller om spelaren deltagit i juniortävlingar men vill byta i seniorsammanhang.

1.14 Internationell representation

Sverige deltar i ett antal olika internationella mästerskap. Detta kapitel beskriver reglementet för hur uttagning sker. För senior- och juniorlandslag gäller att det finns ett dam- och ett herrlandslag och samma reglemente gäller för båda könen.

1.14.1 Seniorlandslaget

 1. Landslaget ska bestå av mellan ett och tre lag beroende på hur många lag som uppfyllt villkoren för kvalificering

 2. Lag som kvalificerat sig till landslaget är en del av truppen under hela säsongen. Landslagets säsong sträcker sig från 1 maj till 30 april

 3. Kvalificering till landslaget sker föregående säsong. Det vill säga, segraren i SM Lag eller Elitserien erbjuds att kommande säsong vara en del av landslaget

1.14.1.1 Kvalificering

 1. Lag som vinner Elitserien eller SM lag erbjuds plats i landslaget under förutsättning att laget är villiga att möta landslagets uppställda krav för tävling och träning. Väljer laget att avstå, får laget istället ett tävlingsbidrag ifrån förbundet.

 2. Det eller de lag som ingår i SOK:s topprogram ska ingå i landslaget.

 3. Förbundskaptenen har möjlighet att utse ytterligare ett lag om förbundskaptenen anser att lagen uppfyller de krav som är uppställda för tävling och träning men inte uppnått de resultat som stipuleras i punkt 1 och 2. lag kvalificerade under punkt 1 och 2 har företräde.

 4. Enligt enskilda styrelsebeslut för säsongen

1.14.1.2 Uttagning Olympiska spel

Om Sverige kvalificerat sig för deltagande i OS nominerar SCF, via förbundskapten för seniorlandslagen, vilket lag och spelare som bör delta till Svenska Olympiska Kommittén.

SOK beslutar sedan om svenskt deltagande.

1.14.1.3 Uttagning Världs- och Europamästerskap

 1. Förbundskaptenen meddelar lagen inför en uttagningsperiod, vilken av följande kvalificeringsmetoder som gäller

 2. a.) Gemensamt mål. Förbundskaptenen sätter upp ett gemensamt mål för alla lagen och det lag som uppfyller detta mål bäst blir uttaget att representera Sverige. Som exempel kan det vara bästa sammanlagda placering i ett antal namngivna internationella tävlingar.

 3. b.) Individuella mål. Förbundskaptenen sätter upp individuella mål för alla lag. Om mer än ett lag uppfyller sina mål arrangeras ett kval mellan dessa lag. Kvalvinnaren representerar Sverige. Om inget lag uppfyller kraven nominerar förbundskaptenen det lag som bäst uppfyllt kraven enligt förbundskaptenens bedömning

 4. Uttagning ska om möjligt ske i internationell konkurrens. Detta innebär att resultat i internationella tävlingar ska ha stor betydelse för uttagning

 5. SM och Elitserie är inte längre direktkvalificerande till mästerskap, men ska fortsatt väga tungt vid uttagning.

1.14.1.4 Uttagning övriga tävlingar och enskilda landskamper

SCF får regelbundet inbjudningar till tävlingar där man önskar officiell svensk representation och vid tillfällen arrangeras enskilda landskamper. Om SCF väljer att delta tar förbundskaptenen ut det lag eller spelare som ska representera Sverige.

1.14.2 Juniorlandslaget

Juniorlandslaget spelar en viktig roll i att skapa erfarenhet för framtidens spelare i seniorlandslaget. Juniorlandslagets förbundskapten (JFK) samarbetar med seniorlandslagets förbundskapten för att skapa en utvecklingsstege för att förbereda lagen och spelarna på övergången till seniortävlandet. JFK arbetar inte med ett fast landslag utan jobbar brett med stöd och läger för att utveckla junioreliten.

1.14.2.1 Uttagning Junior-VM

Segraren i junior-SM representerar Sverige i Junior-VM.

1.14.2.2 Uttagning övriga internationella mästerskap

Om Sverige kvalificerat sig till ex. Ungdoms-OS och Universiaden sker uttagning genom kvalturneringar där segrande lag representerar Sverige.

1.14.3 Rullstolslandslaget

1.14.3.1 Uttagning Paralympics

Om Sverige kvalificerat sig för deltagande i Paralympics nominerar SCF, via förbundskapten för rullstolslandslaget, vilket lag och spelare som bör delta till Svenska Paralympiska Kommittén. SPK beslutar sedan om svenskt deltagande.

14.3.1.2 Uttagning Världsmästerskap

Förbundskaptenen nominerar det lag och/eller spelare som ska representera Sverige och SCF beslutar om uttagning.

1.14.4 VM i Mixed Dubbel

Förbundskaptenen nominerar det lag och/eller spelare som ska representera Sverige och SCF beslutar om uttagning.

1.14.5 VM i Mixed

Segrarna i SM Mixed erbjuds att delta i mixed-VM nästkommande säsong.

För detta mästerskap gäller att SCF endast ger ett begränsat ekonomiskt stöd för deltagande. Lag som väljer att delta måste stå för en stor del av kostnaderna för sitt deltagande. Skulle det segrande laget välja att avstå erbjuds övriga slutspelslag i SM i fallande placeringsordning att delta. Skulle inget lag tacka ja, kommer Sverige att avstå deltagande.

1.14.6 VM veteraner (Seniors)

Segrarna i SM Oldboys/Oldgirls erbjuds att delta i VM.

För detta mästerskap gäller att SCF endast ger ett begränsat ekonomiskt stöd för deltagande och lag som väljer att delta måste stå för en stor del av kostnaderna för sitt deltagande. Skulle det segrande laget välja att avstå erbjuds övriga slutspelslag i SM i fallande placeringsordning att delta. Skulle inget lag tacka ja, kommer Sverige att avstå deltagande.

1.14.7 Övriga mästerskap

Om Sverige deltar i ett mästerskap sär SCF saknar direkta kvalificeringsturneringar arrangerar SCF en kvalturnering dit alla som uppfyller kriterierna för mästerskapen blir inbjudna att delta.

1.15 Deltagarkrav

1.15.1 Åldersgränser

Yngre Junior: Spelare räknas som yngre junior till och med den säsong spelaren fyller 16 år (brytgräns 30 juni). 

Junior: Spelare räknas som junior till och med den säsong spelaren fyller 21 år (brytgräns 30 juni).

Oldboys/Oldgirls: Spelare räknas som oldboy/oldgirl från och med den säsong då spelaren fyller 51 år (brytgräns 30 juni).

Veteran: Spelare räknas som veteran från och med den säsong då spelaren fyller 65 år  (brytgräns 30 juni).

1.15.2 Deltagarkrav

Landslagsspel: Svenskt medborgarskap krävs. Detta gäller OS, VM, EM, JVM, JNM, Universiaden, Paralympics samt landskamper.
Seriespel: Rena klubblag. Detta innebär att samtliga spelare är aktiva i samma förening.
SM Herrar: Rena klubblag
SM Damer: Rena klubblag
SM Juniorer: Rena klubblag.
SM Mixed: 2 herrar + 2 damer. Spelare i laget kan representera fyra olika klubbar.
SM Yngre Juniorer: Any-four-curlers.
SM Oldboys/Oldgirls: Any-four-curlers.
SM Veteraner: Any-four-curlers.
SM Mixed Dubbel: Any-two-curlers. 1 dam+1 herr.

1.16 Utrustning

1.16.1 Enhetlig klädsel

I följande tävlingar arrangerade av SCF ska spelare bära enhetlig klädsel i samtliga matcher:

 • Elitserien, herrar och damer

 • Division I, Damer, Norra, Mellersta och Södra

 • SM Lag, herrar, damer och juniorer

Med enhetlig klädsel menas att laget spelar med gemensamma färger på både över- och underdel av klädseln, samt att laget ska använda gemensamma färger även när yttre lagret tas av och spelarna fortsätter matchen i sina tröjor.

Klubbmärke eller annan klubbidentifikation (t.ex klubbens namn på ryggen) ska vara klart synligt på överdelen av lagdressen.

Undantag: Lag som använder reserv tillåts att reservens kläder skiljer sig från övriga spelare i laget. (även om SCF rekommenderar att reserven åtminstone försöker spela i samma färg som övriga laget).

I Elitserien herrar och damer samt SM herrar och damer gäller dessutom att lagen ska använda två dresser i två olika färger (en mörk och en ljus). Lag som spelar mörk stenfärg spelar i den mörka dressen och laget som spelar ljus stenfärg i den ljusa dressen. Varje lag måste i samband med anmälan av laguppställningen meddela vilka färger man avser att spela med under tävlingen.

Domaren är skyldig att i god tid meddela lagen i de fall när båda lagen är tänkta att spela i samma färg.
I dessa fall ska laget som står sist i spelprogrammet byta dräkt.

Domare har rätt att bestraffa lag som bryter mot dessa regler med förlust av sista sten i första omgången av nästa match, eller i de fall förlottning används, i nästa match där laget skulle ha haft fördel av sista sten. Detta kan domaren göra en gång per tävling eller deltävling. I de fall när båda lagen ska bestraffas så skjuts straffet upp till första möjliga tillfälle när lagen möter lag som inte ska bestraffas för överträdelse av klädreglerna.

1.16.2 Godkända hack

 • Kanada-hacket (dubbelt gummihack med tvärslå)

 • Marco-hacket

 • Thompson Super Hack

 • Lefab-hacket (räfflat metallhack, med eller utan gummiöverdrag)

1.17 Lagnamn

Normalt bär ett curlinglag kaptenens namn som lagnamn för att kunna särskilja olika lag från samma klubb. I tävlingar ska laget anges med klubbens namn samt lagnamn. Det är tillåtet att namnge laget med till exempel namnet på en sponsor istället för kaptenens namn.

SCF måste godkänna lagnamn och tillåter inte namn som gör reklam för exempelvis spelbolag, tobak eller alkohol.

Lag från olika klubbar har rätt till att använda samma lagnamn.

1.18 Stora Curlares märke

Stora curlares märke är en utmärkelse som delas ut till spelare som samlat minst 25 poäng sammanlagt 

enligt nedanstående mall.

Följande poängberäkning är giltig fr.o.m. 2005-07-01: 

OS 6 > 4 > 2 > 1 

VM 5 > 3 > 2 > 1 

VM mixed dubbel 4 > 3 > 2 > 1 

JVM 2 > 1 > ½ 

VM veteraner 3 > 2 > 1 > ½ 

EM 4 > 2 > 1 > ½

EM i mixed3 > 2 > 1 > ½

SM lag, damer och herrar3 > 2 > 1

SM figur, damer och herrar2 > 1 > ½

SM mixed2 > 1 > ½

SM i mixed dubbel2 > 1 > ½

SM oldboys-oldgirls2 > 1 > ½

SM veteraner2 > 1 > ½

Elitserien, damer och herrar 3 > 2 > 1

Elitmärket* 1

* = poäng för Elitmärket får räknas endast en gång, d v s inte för både det gamla och det nya figurspelet.

> Klicka här för de beräkningar som använts före 2007-07-01

1.19 Utomhusspel

Curlingsporten har sitt ursprung som utomhussport och när spel sker utomhus ska följande beaktas förutom de vanliga spelreglerna.

 1. Match eller tävling bör ställas in i de fall temperaturen är under -20 ° eller kyla och blåst i kombination, som enligt tävlingsledningens bedömning gör spel ohälsosamt.

 2. Utomhus ska banans bredd vara minst 5 meter och 50 centimeter.

1.20 Definitioner

Any-two-curlers (A2): Innebär att de två spelarna kan tillhöra olika klubbar och utan begränsningar när det gäller kön.
Any-four-curlers (A4): Innebär att spelarna i laget kan tillhöra olika klubbar och utan begränsningar när det gäller kön.
Domare: Se spelreglerna, regel 16, samt punkt 1.9 i tävlingsbestämmelserna.
Kapten: Den spelare som står i boet och dirigerar lagets spel
Nollomgång: En omgång där inget lag tar poäng.
Spelkö: En anordning som agerar som en förlängning av armen och används vid utspelet.
Spelområde: Den yta av hallen som innefattar banorna samt eventuella gångbanor runt dessa.
Säsong: En säsong löper mellan den 1/7 till och med den 30/6 nästföljande år.
Tee: Boets absoluta mittpunkt.
Tävlingsledare: Funktionär i kansli eller sekretariat som har ansvar att avgöra i frågor beträdande lottning, speltider, banfördelning och liknande.
Vice-kapten: Den spelare som tar över rollen som kapten när denne spelar sina stenar.
Överdomare: I de fall en tävling använder sig av flera domare, den domare som har det slutgiltiga ansvaret för att reglerna efterföljs.

Uppdaterad: 23 OKT 2017 00:21
Skribent: Tävlingsutskottet
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Curlingförbundet
Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Kontakt:
Tel: 08-683 30 15
E-post: This is a mailto link

Se all info