Hem / STADGAR

STADGAR

STADGAR FÖR SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET

Fastställda av förbundsmötet 4/10 1992, delvis reviderade av förbundsmöten 2/6 1996, 16/6 1998, 9/6 2001, 14/6 2003 3/9 2005, 2/9 2006, 5/9 2009 samt 13/9 2014.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Riksidrottsförbundets stadgar.

INNEHÅLL

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
KAPITEL 2: FÖRBUNDSMÖTE
KAPITEL 3: FÖRBUNDSSTYRELSEN
KAPITEL 4: FÖRENINGARNA
KAPITEL 5 SPECIALDISTRIKTSORGAN
KAPITEL 6: TÄVLINGAR

Kapitel 1  |  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1. ÄNDAMÅL

Svenska Curlingförbundet (stiftat den 10 december 1916) - i dessa stadgar kallat förbundet - har till ändamål att administrera curlingidrotten i Sverige, verka för dess sunda utveckling och handha organisationens gemensamma angelägenheter.

§2. ORGANISATION

Förbundet består av inom landet befintliga föreningar som utövar curlingidrotten och som i stadgeenlig ordning vunnit medlemskap i förbundet (jfr p. 19). Föreningarna är genom medlemskapet i förbundet jämväl medlemsföreningar i Sveriges Riksidrottsförbund.

§3. ANSLUTNING TILL FÖRBUND

Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund jämlikt beslut den 27 november 1955. Förbundet är vidare anslutet till Royal Caledonian Curling Club (RCCC) och World Curling Federation (WCF).

§4. REGIONAL INDELNING

Förbundets föreningar är regionalt sammanförda i 9 curlingdistriktsförbund (CDF), vars omfattning godkänts av Riksidrottsstyrelsen 1985. Curlingdistriktsförbundens omfattning framgår av § 26.

§5. BESLUTANDE ORGAN

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet (extra förbundsmöte), förbundsstyrelsen och arbetsutskottet (AU).

§6. VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR. ARBETSÅR

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni påföljande år. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. förbundsmötet påföljande år.

§7. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar kan ske endast efter beslut av förbundsmötet. För bifall till stadgeändring fordras beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

KAPITEL 2  |  FÖRBUNDSMÖTE

§8. SAMMANSÄTTNING, BESLUTSMÄSSIGHET

Förbundsmötet består av befullmäktigade ombud för förbundets röstberättigade distrikt och är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets beslut. Curlare, som icke är ombud för sitt distrikt får närvara vid mötet med rätt att deltaga i överläggning men ej i beslut.

§9. TIDPUNKT, KALLELSE

Förbundsmötet äger årligen rum under september månad. Tid och plats för förbundsmöte bestämmes av förbundsstyrelsen. Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen senast 30 dagar före mötet: dels genom meddelande i förbundets officiella kungörelseorgan, dels genom rekommenderat brev till distriktsförbunden. Föredragningslista jämte styrelse- och förvaltningsberättelser översändes till distrikten senast 2 veckor före förbundsmötet.

§10. OMRÖSTNING, RÖSTRÄTT

För besluts fattande gäller:

Med undantag av i p.7 omtalat fall avgöres i händelse av omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet; dock skall val ske med slutna sedlar, såvida röstberättigat ombud så begär.

Vid omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra. Distriktens röstlängd fastställes i enlighet med p.30 och utsändes i samband med kallelse till mötet.
Vid förbundsmötet har förbundsstyrelsens ledamöter förslagsrätt men icke rösträtt och kan således ej fungera som befullmäktigat ombud för distrikt.

§11. ÄRENDEN VID FÖRBUNDSMÖTET

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Upprop och justering av röstlängd.

5. Val av två personer att vara rösträknare och att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

6. Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över sistförflutet verksamhetsår

7. Behandling av förbundsstyrelsens årsbokslut för sistförflutet räkenskapsår.

8. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

10. Fastställande av inträdes- och årsavgifter, aktiva och passiva, för det kommande verksamhetsåret.

11. Fastställande av verksamhetsinriktning för pågående och närmast följande verksamhets- och räkenskapsår.

12. Genomgång av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsoch räkenskapsår.

13. Behandling av ärenden, varom förslag ingivits i den ordning, som anges i p.12 samt övriga ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till mötet.

14. Val på ett år av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen.

15. Val på två år av 3 ledamöter i förbundsstyrelsen, samt en suppleant för dessa.

16. a) beslut om att på ett år utse en auktoriserad/godkänd revisor med personlig ersättare med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt §13.
b) val på ett år av en lekmannarevisor med personlig ersättare med uppgift att granska verksamheten enligt §13.

17. Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i valnämnd.

18. Antagande av officiellt kungörelseorgan.

19. Informationer.

Särskilda bestämmelser: Valbar vid ovan angivna val är myndig, i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i förening ansluten till förbundet. Valnämndens ordförande och ledamöter får ej utses bland ledamöterna i SCF:s styrelse.

§12. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRBUNDSMÖTET

Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmöte avges skriftligt till förbundsstyrelsen och skall ha inkommit före 1 juni. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening, röstberättigad medlem i sådan förening även som förbundets distriktsorgan. Förslag från föreningsmedlem insändes genom vederbörande förening och med dess utlåtande.

§13. REVISION

Förbundsstyrelsens förvaltning och verksamhet granskas av de jämlikt p.11 nr 15 utsedda och valda revisorerna. RF har rätt att utse ytterligare en revisor. Räkenskaperna och övriga för revisionen erforderliga handlingar ställes till revisorernas förfogande senast 3 veckor före förbundsmötet och skall efter verkställd revision vara förbundsstyrelsen tillhanda med revisorernas berättelse senast 1 vecka före mötet.

§14. VALNÄMND

Valnämnd skall bestå av två kvinnliga och två manliga ledamöter.

Valnämnd åligger:

 • att senast den 15 april skriftligen tillfråga dem, vars mandattid enligt p.11 n:ris 13-16 utgår vid instundande förbundsmöte, huruvida de är beredda att åtaga sig omval,
 • att senast den 15 maj underrätta distrikten om ev. avsägelser. Samtidigt skall distrikten anmodas att lämna skriftliga namnförslag till val, som verkställas vid förbundsmötet enl. p.11 n:ris 13-16.
 • att fram till den 15 juni från distrikten mottaga sådana skriftliga förslag. Förslag inkomna efter beaktas ej av valnämnden. Valnämnden äger själv beträffande p.11 n:ris 13-16 föreslå kandidater. Därmed är nomineringen till valnämnden avslutad.
 • att omedelbart härefter sammanträda och uppgöra namnförslag till ett vart av valen.
 • att senast fyra veckor före förbundsmötet tillställa distrikten valnämndens förslag, samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.
 • samtliga till valnämnden i tid inkomna förslag presenteras skriftligt enligt enhetlig modell.

§15. EXTRA FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsstyrelsen kan, då den finner det erforderligt, sammankalla extra förbundsmöte. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden företagas till avgörande. Kallelse sker senast 14 dagar före mötet, dels genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan, dels genom rekommenderat brev till distrikten.

KAPITEL 3  |  FÖRBUNDSSTYRELSEN

§16. SAMMANSÄTTNING, KALLELSE, BESLUTMÄSSIGHET

Förbundsstyrelsen är, då förbundsmötet icke är samlat, förbundets beslutande organ. Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte två suppleanter för dessa, valda av förbundsmötet jämlikt p.11.

Suppleanterna kallas till styrelsemöten vid vakanser eller vid speciella tillfällen då styrelsen anser det vara befogat.

Förbundsstyrelsen skall bestå av både kvinnliga och manliga ledamöter.

Förbundsstyrelsen utser inom sig, för ett arbetsår, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Förbundsstyrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallas senast 3 dagar före mötet, om minst 3 ledamöter är närvarande och dessa är om beslutet ense.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Om ordföranden finner erforderligt, kan ärenden avgöras genom telefonsammanträden eller genom skriftlig omröstning.

§17. ÅLIGGANDEN

Förbundsstyrelsen åligger att:

 1. verkställa förbundsmötets beslut;
 2. handha och ansvara för förbundets medel;
 3. övervaka efterlevnaden av förbundets stadgar och bestämmelser;
 4. besluta om inval resp. uteslutning av föreningar;
 5. upprätta röstlängd för förbundsmötet och distriktsförbundsmöten;
 6. bereda ärenden, som skall föreläggas förbundsmötet;
 7. tillsätta för verksamheten inom förbundet erforderliga kommittéer, utskott och arbetsgrupper;
 8. verka för curlingidrottens utveckling genom instruktionskurser, ledarutbildning m.m.;
 9. ansvara för svenska mästerskapstävlingar och internationella tävlingar;
 10. utse ombud jämte suppleant till riksidrottsmötet;
 11. företräda förbundet gentemot utlandet;
 12. pröva amatör- och därmed samman hängande frågor;
 13. utöva prövningsrätt i ärenden, varom stadgas i Kap 13 och 14 i Riksidrottsförbundets stadgar;
 14. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser.

§18. ARBETSUTSKOTT

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett Arbetsutskott (AU) bestående av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant.

AU sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig då samtliga är närvarande, fysiskt eller per telefon. Härvid kan suppleanten inträda i stället för ordinarie ledamot. Vid avgöranden i frågor av principiell betydelse eller eljest större räckvidd fordras enhälligt beslut. AU åligger att handlägga löpande ärenden samt angelägenheter, som av styrelsen uppdragits åt eller hänskjutits till utskottet. 

KAPITEL 4  |  FÖRENINGARNA

§19. INVAL

Varje svensk förening, som utövar curlingidrotten och består av minst 8 aktiva curlingspelare, kan vinna medlemskap i förbundet. Ansökan härom göres skriftligen till förbundsstyrelsen, som äger att avgöra ärendet. Skulle ansökan avslås, skall förening underrättas härom med angivande av orsaken. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas hos Riksidrottsstyrelsen.

§20. UTTRÄDE, UTESLUTNING

Förening, som önskar utträda ur förbundet skall göra skriftlig anmälan härom, men kvarstår t.o.m. utgången av det verksamhetsår, under vilket den anmält sitt utträde. Förening, som oaktat påminnelser underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa stadgar, kan uteslutas ur förbundet. Beslut härom fattas av förbundsstyrelsen.

§21. VILANDE FÖRENING

Förening, som temporärt upphör med curling, äger rätt att kvarstå i förbundet såsom passiv förening, därest föreningen till förbundet årligen inbetalar för sådan förening fastställd avgift.

§22. TILLHÖRIGHET TILL FÖRBUND

Förening, som invalts i förbundet är därmed medlemsförening i Riksidrottsförbundet. Förening tillhör det distriktsförbund och curlingdistriktsförbund, inom vars område föreningens hemort är belägen. Förening deltager i distriktsmästerskapstävlingar inom det område för sådana tävlingar, inom vilket föreningens hemort är belägen.

§23. FÖRENINGS AVGIFTER

Förenings avgifter till förbundet fastställes årligen av förbundsmötet. Avgifterna är:

 • inträdesavgift , som insändes samtidigt med ansökan om medlemskap,
 • årsavgift för aktiv förening baserat på antalet medlemmar samt
 • årsavgift för passiv förening .

Förening är skyldig att varje år före den 1 oktober inbetala 50 % av den av förbundsmötet fastställda årsavgiften. Resterande del skall inbetalas före 15 december.

§24. ÅLIGGANDEN

Förening åligger att:

 1. följa dessa stadgar och övriga av förbundsstyrelsen utfärdade bestämmelser;
 2. årligen före oktober månads utgång till förbundet insända förteckning över aktiva senior- och juniorspelare;
 3. föra kassabok, protokollsbok och medlemsförteckning;
 4. hålla årsmöte och därvid efter föregående revision besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning;
 5. på anfordran utlämna sina räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelsen.

§25. RÖSTRÄTT

Förening, som fullgjort stadgeenliga skyldigheter (se p.23) äger rösträtt vid curlingdistriktsförbundsmöte. Rösträtten bestämmes genom röstlängd, som utfärdas av förbundsstyrelsen. För förenings rösträtt gäller:

 • Förening med 8 - 25 betalande medlemmar erhåller 1 röst
 • Förening med 26 - 50 betalande medlemmar erhåller 2 röster
 • Förening med 51 - 75 betalande medlemmar erhåller 3 röster
 • Förening med 76 -100 betalande medlemmar erhåller 4 röster med ytterligare 1 röst för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar. 

KAPITEL 5  |  SPECIALDISTRIKTSORGAN

§26. SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

Förbundets regionala organ är nio curlingdistriktsförbund (CDF). Dessa är:

GÄVLE-DALA CF omfattande Dalarnas, Gästriklands och Hälsinglands idrottsförbund (DF)

JÄMTLAND-HÄRJEDALENS CF omfattande Jämtland-Härjedalens idrottsförbund,

MÄLARDALENS CF omfattande Stockholms, Södermanlands, Upplands, Västmanlands samt Gotlands idrottsförbund,

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS CF omfattande Norrbottens och Västerbottens idrottsförbund,

SMÅLAND-ÖSTERGÖTLANDS CF omfattande Smålands och Östergötlands idrottsförbund,

SYDSVERIGES CF omfattande Blekinge, Hallands och Skånes idrottsförbund,

VÄRMLANDS- OCH ÖREBRO LÄNS CF omfattande Värmlands och Örebro läns idrottsförbund,

VÄSTERNORRLANDS CF omfattande Västernorrlands idrottsförbund,

VÄSTSVERIGES CF omfattande Västsvenska idrottsförbundet (f.d. Bohuslän-Dals och Göteborgs idrottsförbund) och Västergötlands idrottsförbund.

§27. CURLINGDISTRIKTSFÖRBUNDEN (CDF)

CDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och CDF:s stadgar arbeta såsom Svenska Curlingförbundets regionala organ och i enlighet med förbundets ändamål enligt 1§.

§28. CDF:s SAMMANSÄTTNING

CDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Curlingförbundet och som har sin hemvist inom SF-distriktets geografiska område.

§29. STADGAR

CDF:s stadgar skall följa de av Svenska Curlingförbundet fastslagna och av RS godkända normalstadgarna för CDF. Svenska Curlingförbundet skall godkänna de av CDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundet att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§30. RÖSTRÄTT

Varje distrikt äger vid förbundsmöte utöva rösträtt för till förbundet anslutna röstberättigade föreningar och äger en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar av röstberättigade föreningars sammanlagda medlemsantal.

§31. OMBUD

Distrikt låter sig vid mötet representeras av ett med fullmakt försett ombud jämte suppleant. Ombud skall vara aktiv medlem av förening inom det distrikt han representerar och får icke representera mer än ett distrikt.

§32. REVISORER OCH REVISION

Förutom de av CDF-mötet valda revisorerna skall CDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor. Det DF där CDF:s skattmästare har sin hemort skall utse revisor.

KAPITEL 6  |   TÄVLINGAR

§33. DELTAGANDE I TÄVLINGAR

Förening, som fullgjort stadgeenliga skyldigheter, äger rätt att tävla om svenska mästerskap (SM) och svenska juniormästerskap (JSM), distriktsmästerskap (DM) och juniormästerskap (JDM) i curling, delta i seriespel samt i andra av förbundet eller dess distriktsorgan arrangerade tävlingar (jfr p.4).

Vid deltagande i internationella mästerskap (EM, VM, JVM, OS etc) äger SCF reklamrätten på landslagens tävlingskläder samt övrig utrustning, tillhandahållen av SCF.

§34. MÄSTERSKAPSTECKEN

Riksidrottsförbundets mästerskapstecken, individuellt eller i lag, får utdelas endast i tävlingar, där minst två klubbar och fyra deltagande (fyra lag) startar. Förbundsstyrelsen äger dock rätt att lämna dispens om fullgoda skäl härför finnes, dock med iakttagande av Riksidrottsförbundets minimifordringar betr. antalet deltagare.

§35. TILLTRÄDE TILL TÄVLINGAR

Ledamöter i styrelsen inom Svenska Curlingförbundet samt tjänstemän på SCF:s kansli har fritt tillträde till SCF:s officiella tävlingar. Vidare har personer verksamma inom Riksidrottsförbundet fritt tillträde till av RF:s organisationer anordnade tävlingar och uppvisningar m.m. enligt bestämmelserna i RF:s stadgar, Kapitel 3, 4§ .