Hem / STADGAR / Stadgar Curlingdistriktsförbund (CDF)

Stadgar Curlingdistriktsförbund (CDF)

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 2 CDF-MÖTET

KAPITEL 3 CDF-STYRELSEN

KAPITEL 4 REVISORER, REVISION

KAPITEL 5 VALBEREDNING

 

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Uppgift...................X-förbund (CDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Curlingförbundets stadgar, såsom Svenska Curlingförbundetsregionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning

 ...............(CDF:et) ................ omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Curlingförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § Verksamhetsområde

CDF:s ........(t ex Norr- och Västerbottens Curlingförbund) ... verksamhet utövas inom Norrbottens resp Västerbottens)... SF-distrikt, som enligt § 26 i Svenska Curlingförbundets stadgar omfattar ................ (i CDF:s stadgar bör distriktets geografiska gränser anges) .........

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av CDF-möte och skall godkännas av Svenska Curlingförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Beslutande organ

CDF:s beslutande organ är CDF-mötet, extra CDF-möte och CDF-styrelsen. SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

CDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 maj till och med den 30 april.

7 § Sammansättning av styrelse m m

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås

 

KAPITEL 2 CDF-MÖTET

8 § Sammansättning och beslutsmässighet

CDF-mötet och extra CDF-möte är CDF:s högsta beslutande organ. CDF-möte består av ombud för CDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av CDF-styrelsen. CDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9 § Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid CDF-mötet illkommer, förutom ombuden, ledamot av CDF-styrelsen, CDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, CDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

10 § Kallelse m m

CDF-mötet hålls ........ (årligen alt. vartannatår) ......... före 31 maj på dag, som CDF styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår

Kallelse till mötet utfärdas av CDF styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SF:s eget kungörelseorgan senast ........... månader före mötet (ev samt genom brev till föreningarna senast ... månad före mötet).

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, CDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

11 § Rösträtt

Rösträtten vid CDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Curlingförbundet att gälla för tiden den 1/5 - 31/4.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 15 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Curlingförbundet samt de förpliktelser mot CDF som kan ha bestämts av CDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess nyröstlängd har tillställts CDF.

För förenings rösträtt gäller:

Förening med 8 - 25 betalande medlemmar erhåller 1 röst
Förening med 26 - 50 betalande medlemmar erhåller 2 röster
Förening med 51 - 75 betalande medlemmar erhåller 3 röster
Förening med 76 -100 betalande medlemmar erhåller 4 röster
med ytterligare 1 röst för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

12 § Ärenden vid CDF-mötet
Vid CDF-mötet skall följande ärenden förekomma

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SCF styrelsen har upprättat för CDF,
 2. fastställande av föredragningslista för mötet,
 3. fråga om mötets behöriga utlysande,
 4. val av ordförande för mötet,
 5. val av sekreterare för mötet,
 6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  a) CDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden ........
  b) CDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden ........
  c) CDF:s revisorers berättelse för samma tid,
 8. fråga om ansvarsfrihet för CDF-styrelsens förvaltning;
 9. val av ordförande i CDF, tillika ordförande i CDF-styrelsen för en tid av..............,
 10. val av .... (antal) .... övriga ledamöter för en tid av ........,
 11. val av ... (minst en) revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom CDF för en tid av..... ,
 12. val av ordförande och ......(antal)......ledamöter i valberedningen för en tid av...............,
 13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SCF-mötet,
 14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,
 15. behandling av förslag till CDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till CDF, och behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i13 § samt av CDF-styrelsens förslag. 

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i CDF styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i CDF.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § RF:s stadgar.

13 § Förslag till ärenden att behandlas vid CDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid CDF mötet skall vara CDF-styrelsen tillhanda senast ...... veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer CDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

14 § Extra CDF-möte

CDF-styrelsen får sammankalla extra CDF möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra CDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar föremötet. 

 

KAPITEL 3 CDF-STYRELSEN

15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

CDF-styrelsen är, när CDF-möte inte är samlat, CDF:s beslutande organ.

CDF-styrelsen består av ordförande samt ....... övriga ledamöter, valda enligt 12 § 10 punkten. CDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare etc.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig närsamtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftligomröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

16 § Åligganden
CDF-styrelsen skall:

 1. verkställa CDF-mötets beslut,
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheteni de anslutna föreningarna ochövervaka den idrottsliga ordningen idessa,
 3. handha curlingsporten enligt gällandestadgar och bestämmelser, och verka för curlingens utveckling inom distriktet,
 4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SCF:s bestämmelser
 5. handha och ansvara för CDF:s medel,
 6. bereda ärenden, som skall föreläggas CDF-möte,
 7. förelägga CDF-mötet förslag till CDF:s verksamhetsplan,
 8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SCF-styrelse och DF-styrelse med upplysningar och yttranden,
 9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RF:s stadgar,
 10. bestämma om organisationen inom CDF samt i förekommande fall anställa CDF:s arbetstagare, föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

17 § Arbetsår

CDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från CDF-mötet till och med nästkommande CDF möte.

 

KAPITEL 4 REVISORER, REVISION

18 § Revisorer och revision

CDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötetenligt 11 kap 7 § RF:s stadgar, skall granska CDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före CDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

KAPITEL 5 VALBEREDNING

19 § Sammansättning m m

Valberedningen består av ordföranden och ....... övriga ledamöter valda av CDF-mötet.

Antalet övriga ledamöter skall vara likafördelat mellan könen. (I den av RIM-89 antagna jämställdhetsplanen anges som delmål att inom rådgivande och beslutande organ på alla nivåer skall kvinnor och män vara representerade med minst 40% senast år 1995, och att valberedningar på alla nivåer vilka väljs fr o m 1989 skall bestå av lika antal kvinnor och män.) Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

20 § Åligganden

Valberedningen skall senast ....... veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid CDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast ....... veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

21 § Förslagsrätt

Föreningar får senast ....... veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12 §. Valberedningen skall senast ....... veckor föremötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

22 § Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen börjar vid CDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 12 §.