Hem / FÖR KLUBBAR / Viktiga datum

Viktiga datum

Klubbyte

Klubbyte kan ske från och med säsongens start fram till och med den 30 november utan att förbundet meddelas under förutsättning att inget av nedanstående kriterier har uppfyllts under innevarande säsong. För dessa klubbyten ansvarar de inblandade klubbarnas medlemsadministratörer.

Efter detta datum och fram till säsongens slut måste ansökan ske hos Svenska Curlingförbundet som godkänner detta under förutsättning att inget av nedanstående kriterier uppfyllts under innevarande säsong: 

  1. Curlaren har deltagit i en klubbunden tävling arrangerad av SCF, distriktsförbund eller klubb i Sverige. Tävlingar utanför Sverige är inte bindande. Skulle ett lag tillåtas att delta i en klubbunden tävling med ett lag med spelare ifrån flera klubbar kommer de ingående spelarna att tillhöra den klubb de representerade när tävlingen spelas. 
  2. Curlaren har deltagit i tävling utlyst av SCF eller något av dess distriktsförbund oavsett om tävlingen är klubbunden eller inte. 
  3. Curlaren har deltagit i kvaltävling för internationell representation. För juniorer gäller ovanstående separat för senior och juniorsammanhang. Detta innebär att en junior är fri att byta klubb i juniorsammanhang om spelaren uppfyller kraven ovan även om spelaren deltagit i seniortävlingar. På samma sätt gäller om spelaren deltagit i juniortävlingar men vill byta i seniorsammanhang.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår

Omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni påföljande år

Föreningsavgifter

Förening är skyldig att varje år före den 31 oktober inbetala 50% av den av förbundsmötet fastställda årsavgiften.
Resterande del skall inbetalas före 15 december.
Dessutom åligger det föreningen att före oktober månads utgång till förbundet insända förteckning över aktiva senior- och juniorspelare. 

Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötet äger årligen rum under ett av de två första veckosluten i september månad. Tid och plats för förbundsmötet bestämmes av förbundsstyrelsen.

Kallelse

Utfärdas av förbundsstyrelsen senast 30 dagar före mötet. Dels genom meddelande i förbundets officiella kungörelseorgan, dels genom brev till distriktsförbunden.
Föredragningslista jämte styrelse- och förvaltningsberättelser översändes till distrikten senast två veckor före förbundsmötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet

Avges skriftligt och skall ha inkommit före 1 juni. 

Valnämnd

Senast den 15 april skriftligen tillfråga dem, vars mandattid enligt p.11 13-16 utgår vid instundande förbundsmöte, huruvida de är beredda att åtaga sig omval.
Senast den 15 maj underrätta distrikten om ev. avsägelser. Samtidigt skall distrikten anmodas att lämna skriftliga namnförslag till val, som verkställs vid förbundsmötet enl. p.11 n:ris 13-16.
Fram till den 15 juni från distrikten mottaga sådana skriftliga förslag. Valnämnden äger själv beträffande p.11 n:ris 13-16 föreslå kandidater.
Senast fyra veckor före förbundsmötet tillställa distrikten valnämndens förslag, samt meddela namnen på den kandidater som i övrigt nominerats.