Hem / UTMÄRKELSER / Statuter för guld- och silvermedalj samt förtjänstmärke

Statuter för guld- och silvermedalj samt förtjänstmärke

Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET:s GULDMEDALJ

Fastställt 28/9 1931 med tillägg 13/11 1955 och ändringar 24/10 1961,18/5 1987 och 10/51995.

§ 1. Svenska Curlingförbundets guldmedalj (förgyllt silver) av 8:de storleken, instiftad 1930, kan utdelas till den, som under en lång följd av år inlagt så stora förtjänster om curlingidrotten, att han/hon därvid gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbun­dets synnerliga tacksamhet och erkänsla. I regel skall han/hon ha varit verksam inom SCF:s styrelse- och kommittéarbete eller ha arbetat som ledare på klubb- och/eller distriktsnivå under en lång följd av år. Dessutom skall han/hon tidigare ha erhållit SCF:s Förtjänstmärke och Silvermedalj.

§ 2. Medaljen, som avses att i högblått band bäras, framställer å åtsidan en curlingsten och kvast samt korslagda tallkvistar med kottar jämte inskription:

SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET

Frånsidan upptager en lagerkrans och innanför denna en öppen plats, avsedd för medaljmottagarens namn samt årtal och inskriptionen:

FOR FÖRTJÄNST OM CURLING

§ 3. Förslag till kandidat för medaljens erhållande kan väckas dels av ledamot i Svenska Curlingförbundets styrelse och dels av medlemmar i klubbar anslutna till Svenska Curlingförbundet, om minst 10 sådana medlemmar i en gemensamt undertecknad skrivelse motiverar sitt förslag.

§ 4. 1 föregående paragraf omnämnda förslag behandlas av styrelsen för Svenska Curlingförbundet, som också fattar beslut i frågan. Om enighet ej kan uppnås vidtar sluten omröstning och för beslut fordras 5/7 majoritet. Omröstning får ej ske genom fullmakt.

§ 5. Tillerkänd medalj åtföljd av inramat diplom utdelas vid allmänt sammanträde, vid en förbundets högtidsfest eller vid annat lämpligt tillfälle.

 

Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET:s SILVERMEDALJ

fastställda 18/5 1987.

§ 1. Svenska Curlingförbundets Silvermedalj av 8:e storleken kan utdelas till den, som under en lång följd av år inlagt så stora förtjänster om curlingidrotten att han/hon därvid gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbundets synnerliga tacksamhet och erkänsla. I regel skall han/hon ha varit verksam inom styrelse- och kommittéarbete inom SCF; distriktsförbund och/eller klubbar och tidigare erhållit SCF:s förtjänstmärke.

§ 2. Medaljen, som avses att i blå-gult band bäras, framställer å åtsidan en curlingsten och kvast samt korslagda tallkvistar med kottar jämte inskription:

SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET

Frånsidan upptager en lagerkrans och innanför denna en öppen plats, avsedd för medaljmottagarens namn samt årtal och inskriptionen:

FÖR FÖRTJÄNST OM CURLING

§ 3. Förslag till kandidat för medaljens erhållande kan väckas av ledamot i Svenska Curlingförbundets styrelse, av ledamot i curlingdistriktsförbunds styrelse samt av styrelseledamot i klubb ansluten till Svenska Curlingförbundet.

Förslag från distrikt och klubbar skall vara skriftliga och innehålla motivering för förslaget.

§ 4.1 föregående paragraf omnämnda förslag behandlas av styrelsen för Svenska Curlingförbundet, som också fattar beslut i frågan. Om enighet ej kan uppnås vidtar sluten omröstning och för beslut fordras 5/7 majoritet. Omröstning får ej ske genom fullmakt.

§ 5. Tillerkänd medalj åtföljd av diplom utdelas vid allmänt sammanträde, vid en förbundets högtidsfest eller vid annat lämpligt tillfälle.

 

Bestämmelser för
SVENSKA CURLINGFÖRBUNDETS FÖRTJÄNSTMÄRKE

fastställda 12/12 1943, reviderade 16/111958, 24/10 1961 och 12/5 1966.

§ 1. Svenska Curlingförbundets förtjänstmärke, instiftat 1943, kan tilldelas den som gjort sig förtjänt av Svenska Curlingförbundets eller sin curlingklubbs särskilda erkänsla.

§ 2. Märket är utfört i förgyllt silver och emalj och föreställer SCF:s vapensköld, delad av blått, vari tre kronor av guld, ordnade två och en, vari en blå curlingsten med stötyta av guld - inom en lagerkrans, å vilken finnes inskriptionen:

FÖR FÖRTJÄNST

§ 3. Förslag till kandidat för förtjänstmärkets erhållande kan väckas av ledamot Svenska Curlingförbundets styrelse eller av styrelsen i den klubb, som den föreslagne vid tiden för förslagets inlämnande tillhör.

I sistnämnda fall skall skriftligt förslag inlämnas och detsamma vara undertecknat av ordföranden eller vice ordföranden samt sekreteraren eller annan styrelseleda­mot i klubben. Förslaget skall förutom den föreslagnes fullständiga namn och födelseår vara åtföljt av en kort motivering utvisande att vederbörandes kvalifi­kationer är sådana, att de berättigar till en belöning utöver den egna klubbens hedersmärke, där sådant finns.

I regel kan inom en klubb högst två förtjänstmärken per år utdelas.

§ 4. Förtjänstmärket kan tilldelas idrottsledare för gagnande och hedrande verksamhet under många år (i regel minst 10) företrädesvis inom förbunds- och/eller före­ningsstyrelse, liksom andra, vilka framgångsrikt främjat förbundets syften.

§ 5. Förtjänstmärket utdelas efter beslut av SCF:s styrelse.

§ 6. Tillerkänt förtjänstmärke åtföljt av diplom utdelas vid lämpligt högtidligt tillfälle.