Hem / Om Svensk Curling / Organisation / Krishantering / Corona: Riktlinjer föreningsverksamhet

Corona: Riktlinjer föreningsverksamhet

Uppdatering 10 januari 2022

Läger och cuper

Folkhälsomyndigheten avråder sedan den 23 december 2021 idrottsföreningar från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Råden gäller inte för yrkesmässig idrott.

Mer om läger och cuper

Offentliga tillställningar

Sedan den 23 december 2021 gäller nya regler för offentliga tillställningar (tävling, match, uppvisning) inomhus. Bland annat måste anordnare av tillställningar för 500 personer eller fler kräva vaccinationsbevis.

Uppdatering 10 januari 2022: Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att nya restriktioner kommer att införas, varav några träder i kraft den 12 januari.

Mer om offentliga tillställningar

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link

RF har kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd och om hur idrottsrörelsen påverkas av olika restriktioner.

RF har gjort en scenarioplanering för 2021 och 2022 med krav på ökat stöd för kompensation och omställning med anledning av coronakrisen.

Den 28 maj 2021 släppte RF rapporten Ett år med corona. Där framförs behov av stöd på 900 miljoner kronor för återstart av idrotten under perioden 2022–2024. 

RF svarar också på remisser för idrottsrörelsens räkning, bland annat om regeringens förordningar och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. RF:s remissvar hittar du dokumentbanken i kategorin Remisser.


Uppdatering 21 december 2021

Fram till och med 16 januari gäller avrådan för cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Dessutom införs begränsningar och krav för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från 20 deltagare.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade olika scenarier för smittspridning den närmaste tiden och presenterade nya restriktioner som gäller från och med 23 december.

Här är några av de restriktioner som nu införs:

 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning, från den 23 december 2021 fram till och med den 16 januari 2022. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, matcher och tävlingar fortgå.
 • Vid offentliga tillställningar (match, tävling, uppvisning) inomhus med fler än 500 åskådare krävs vaccinationsbevis. Sällskap får vara max åtta personer och ska hålla avstånd på en meter till andra sällskap.
 • Vid offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 åskådare tillåts enbart anvisad sittplats, oavsett om anordnaren använder vaccinationsbevis eller inte.
 • Vid offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, max åtta personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 åskådare.

Läger och cuper

Idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Allmänt

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning
t.ex. tävling eller uppvisning inomhus ska:

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Regeringens information om smittskyddsåtgärder från 23 december

Folkhälsomyndighetens information om smittskyddsåtgärder

– Kom ihåg att vi kan idrotta tillsammans och tävla och spela enstaka matcher om vi ser till att följa de restriktioner och smittskyddsåtgärder som gäller. Genom att ta ansvar nu hoppas jag att vi framöver slipper ännu fler restriktioner som riskerar att slå ännu hårdare mot barn och unga än pandemin redan gjort, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

För de matcher, tävlingar och aktiviteter inomhus som kan genomföras gäller även fortsatt ansvar att genomföra smittskyddsåtgärder. Mer om förebyggande smittskyddsåtgärder finns i Folkhälsomyndighetens information till anordnare av fritidsaktiviteter.


Uppdatering 1 december 2021

Idrottstävling inomhus från 1 december 2021

Från den 1 december 2021 ska anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen

Det är anordnaren som bestämmer vilket av alternativen som gäller för den enskilda offentliga tillställningen.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor via This is a mailto link.


Uppdatering 13 september 2021

Lättnader av begränsningar för idrotten

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har enligt plan lättat på begränsningarna i olika steg. De senaste lättnaderna gäller från den 15 juli 2021. Nästa steg i lättnaderna genomförs den 29 september.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder

Pandemilagen

Den så kallade pandemilagen gäller från den 10 januari 2021. Från den 1 juli gäller olika maxantal – från 50 till 3000 – vid offentliga tillställningar som idrottsevenemang med publik och tävlingar utanför en avgränsad arena (skog och mark, väg och vatten).

Den 29 september 2021 tas maxantalet bort. Därmed kommer inga begränsningar finnas kvar vad gäller antal åskådare eller utövare. 

Mer om pandemilagen

Föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De allmänna råden till enskilda och till idrottsföreningar när det gäller idrottsaktiviteter är sedan den 1 juli borttagna.

Mer om föreskrifter och allmänna råd


Uppdatering 25 augusti 2021

Några restriktioner kvarstår – här är läget just nu

Idrottsrörelsen har glädjande nog kunnat återgå mer och mer till vanlig verksamhet under våren och sommaren, men några restriktioner finns ännu kvar. Här är läget för idrotten just nu.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på coronarestriktionerna i fem steg. De tre första stegen genomfördes i juni och juli och innebar flera förändringar för idrotten.

Gällande maxantal för åskådare och utövare

Maxantalet för deltagare vid offentliga tillställningar, som regleras i den tillfälliga pandemilagen, har höjts. Här berörs idrottstävlingar på avgränsad arena där publik tillåts och tävlingar utanför en avgränsad arena (skog och mark, väg och vatten).

 • Vid idrottstävlingar inomhus gäller i nuläget max 50 åskådare om de inte har anvisad sittplats och max 300 åskådare om de har anvisad sittplats. Utomhus är maxantalet 600 åskådare utan anvisad sittplats och 3000 åskådare med anvisad sittplats. På större arenor tillåts så kallad sektionering som möjliggör ytterligare fler åskådare. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter (sidled, framåt och bakåt) från andra sällskap och antalet personer i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta. 
 • Vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller för andra idrottstävlingar utomhus där allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.

Mer info i våra frågor och svar om corona och idrott

Inga begränsningar för träning och tävling

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden riktade specifikt till idrottsföreningar. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller alltså fortfarande pandemilagens maxantal för åskådare och utövare som beskrivs ovan.

Den som bedriver idrottsverksamhet måste inte längre beräkna ett maxantal för besökare utifrån tillgänglig yta. Istället gäller att

 • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och anläggningar

Kommande steg i avvecklingen av restriktioner

Det fjärde steget är planerat att inledas i september, datum är ännu inte fastställt. När regeringen kan ta beslut om att genomföra steg 4 grundar sig på en bedömning av rådande smittläge och vaccinationstakten i samhället. I steg 4 kommer bland annat deltagarbegränsningar för offentliga tillställningar att tas bort. Då kommer det inte längre finnas något maxantal för åskådare vid idrottstävlingar på en arena eller för utövare i motionslopp och liknande tävlingar.

Om du arbetar för ett specialidrottsförbund och har frågor om corona kan du vända dig till This is a mailto link. Idrottsföreningar bör i första hand kontakta sitt specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt. Här hittar du förbund och distrikt.


Uppdatering 28 maj 2021

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten meddelat att det är möjligt att delta i mindre läger och cuper från den 1 juni. Nu finns också förtydligande vad som gäller från samma datum kring match och tävling – oavsett barn, ungdom eller vuxen.

Detta gäller från den 1 juni:

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Liksom tidigare har regionerna möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla regionalt beroende på smittläget.

Fler ändringar den 1 juni

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

 • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.


Uppdatering 12 maj 2021

Idag presenterade regeringen att man beslutat om justerade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär bland annat att man inför differentierade deltagartak och medger en utökad tävlingsverksamhet. Detta beslut träder i kraft den 1 juni (istället för den 17 maj).

Beslutet innebär i korthet:

 • Tävling och match, mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar 
 • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus
 • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer 
 • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus
 • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus 
 • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus
 • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus
 • Sommarläger och kollo för barn och ungdomar tillåts

Uppdatering 30 mars 2021

Folkhälsomyndigheten föreslår regeringen att hålla fast vid gällande begränsningar till den 3 maj. För idrotten innebär det fortsatt stopp för tävlingar och matcher. Yrkesmässig idrott kan tävla och spela matcher – men utan publik.

Nu gällande restriktioner fram till 3 maj:

 • Max 8 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, såsom idrottsevenemang med publik enligt pandemilagen. Särskilda begränsningar finns för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.

 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. För de som är födda 2001 och tidigare gäller om möjligt utomhus.

 • Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper. 
 • Regeringen vädjan att verksamhet som inte är nödvändig och som drivs av stat, region och kommun hålls stängd. Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av detta.

Kommuner och regioner kan fatta och fattar andra beslut än ovan restriktioner beroende på lokala smittläget. Därför kan restriktioner variera mellan kommuner.
Behöver du hjälp med att reda ut vad som gäller i en specifik kommun kan du kontakta våra RF-SISU distrikt. Här hittar du kontaktuppgifter:

https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/hittainomidrottsrorelsen/Här finns svar på frågor om corona och idrotten

Riksidrottsförbundet har också uppdaterat hemsidan med nyhet och skickat ett pressmeddelande för att trycka på mer träffsäkra restriktioner och mer stöd till idrotten. 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/forlangdarestriktionermenstodettillidrottenfortsattnoll


Uppdatering 24 februari 2021
Stopp för enstaka matcher eller tävlingar

Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd bör föreningar avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Idrotten har haft undantag från de allmänna råden för yrkesmässig idrott. Definitionen på yrkesmässig idrott enligt Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten är idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.

Läs mer på RF.se


Uppdatering 24 januari 2021
Just nu är det mycket att hålla reda på för idrotten: restriktioner i kommunernas verksamhet, den nya pandemilagen och sedan tidigare Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Så vilka får egentligen träna, var och hur?

Torsdagens besked från regeringen innebär att barn födda 2005 och senare kommer kunna träna igen både inomhus och utomhus. Den åldersgruppen undantas från regeringens rekommendation att fram till den 7 februari stänga all offentlig verksamhet som inte är nödvändig. Barnens idrottsverksamhet kommer dock fortfarande behöva följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, och sedan den 10 januari även pandemilagen (mer om dessa längre ner i texten).

Vad gäller då för äldre tonåringar och vuxna? I många kommuner får personer födda 2004 och tidigare för närvarande inte träna organiserat inomhus vid kommunala anläggningar, enligt regeringens rekommendationer. Beslutet tas av respektive region eller kommun utifrån deras lokala förutsättningar och därför kan det se olika ut runt om i landet. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta – om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt och de äldre kan träna i mindre grupper.

Kontakta ditt RF-SISU distrikt om läget där du bor

Mer om regeringens rekommendation för offentlig verksamhet


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Alla inom idrotten ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. De innebär i korthet att:

 • Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det handlar bland annat om att träna utomhus när det är möjligt, hålla avstånd och att träna i mindre grupper.
 • Barn födda 2005 och senare får träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. För den gruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.
 • Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla.

Mer om de allmänna råden

Förtydligande om träning utomhus

Förtydligande om ”enstaka matcher eller tävlingar”


Pandemilagen

Förutom de allmänna råden så har idrotten att ta hänsyn till den nya pandemilagen. Enligt lagen tillåts max åtta deltagare vid offentliga tillställningar, till exempel idrottsevenemang med publik.

I pandemilagen finns också begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten. Något förenklat är det den som äger eller driver lokalen eller anläggningen som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt pandemilagen. Om till exempel en kommun äger anläggningen ska föreningen följa de regler som kommunen meddelar. Bland annat ska maxantalet besökare vid verksamhet inomhus beräknas så att varje besökare har minst 10 kvadratmeter var.

Mer om pandemilagen, vem den gäller för och vem som har ansvaret


Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021.
Vad innebär den för idrotten?

RF har presenterat ny information med hänsyn till den nya pandemilagen.

En viktig del av informationen är att föreningar nu ska kontakta sin Länsstyrelse, som ansvarar för tillsyn av föreskrifterna. 

Följ RF:s uppdateringar via deras hemsida.

Först och främst ska vi fokusera på att regeringen sedan tidigare rekommendar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 24 januari 2021.


Pandemilagen

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. (Det är alltså samma maxgräns som gällde fram till 10 januari.)

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra.

Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det.

I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.


Idrottsanläggningar, gym och badhus

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen.

Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta gäller även vid in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen som den som driver verksamheten disponerar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids.

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var.

RF har förhoppning om att i dialog med Folkhälsomyndigheten förtydliga hur yta och avstånd ska beräknas.

Dessutom måste tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.

Skillnad idag jämfört med den 9 januari

 • Skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in-och utpassager
 • 9-punktslista (inomhus) eller 5-punktslista (utomhus) från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd

Födda 2004 eller tidigare

 • Träning – ja
  Utifrån 6 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling – nej
  Undantag yrkesmässig idrott
  Allmänna villkor

Födda 2005 eller senare

 • Träning –ja
  Utifrån 2 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling – ja, enstaka matcher eller tävlingar
  Allmänna villkor

Corona – nya nationella allmänna råd
från 14 december 2020 

De nya nationella allmänna råden ersatte den 14 december de lokala allmänna råden som gällt i landets samtliga regioner.

Vad innebär det för Svensk Curling?

Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet fr.o.m. den 14 december. De nya råden ersätter de lokala allmänna råden som gäller t.o.m. den 13 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare fr.o.m. den 14 december kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

 1. håller avstånd till varandra

 2. inte delar utrustning med varandra

 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus

 4. undviker gemensamma omklädningsrum

 5. reser till och från aktiviteten individuellt

 6. utför aktiviteten i mindre grupper (max åtta personer)

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Mindre grupper bör förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer är normerande även för andra grupper. Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 eller tidigare.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

Barn födda 2005 och senare kommer fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. Förtydligande om enstaka matcher eller tävlingar. För den åldersgruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar:  

 • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare

Varje curlares enskilda ansvar

 • Kom aldrig till curlinghallen om du har symptom, inte ens lindriga symptom.
 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Nys och hosta alltid i armvecket.
 • Var uppdaterad och uppmärksam på samtliga av viruset symptom.
 • Isolera dig om du har eller har varit i kontakt med, eller om du själv har viruset.
 • Undvik att trängas i omklädningsrum. Byt om hemma.
 • Dela inte vattenflaskor.
 • Gå, cykla eller åk egen bil till curlinghallen
 • Om du använder handskar när du curlar, så använd dessa handskar endast vid curling och tvätta dem mellan varje tillfälle.
 • Var noga med vilka stenar som är dina och spela samma stenar varje omgång.
 • Ta med all personlig utrustning, inklusive kvast eller stick från byggnaden efter varje spelpass och rengör dem innan nästa pass.

Föreningens ansvar

Curlinghallar ska säkerställa att de gör vad de kan för att minska smittspridning.

 • Gör en riskbedömning över smittspridning i de olika delarna av era lokaler och anpassa eller stäng av delar från användning om det finns behov. Detta kan innebära att möblera om för att curlare enklare ska hålla avstånd, markera på golven/isen var personer ska stå för att komma ihåg att hålla avstånd eller annat.
 • Gör en plan för hur människor ska komma och gå utan att trängas med varandra.
 • Där det är möjligt, låt dörrar mellan olika områden stå öppna så att personer kan komma och gå utan att ta i handtag.
 • Där det inte är möjligt, se till att desinficera.
 • Begränsa max antal personer som kan vistas i era lokaler samtidigt.
 • Rengör all utrustning som tillhör er och som används av curlare, som kvastar och stenarnas handtag, mellan samtliga spelpass.
 • Använd er av onlinebetalningar som swish.
 • Tillhandahåll handsprit och se till att det finns möjlighet att tvätta händer.
 • Presentera era städrutiner och påminnelse om hygien så att alla som besöker er hall ser det.
 • Kommunicera alla uppdateringar med era medlemmar regelbundet så att de har god kunskap om rådande policy.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsidrotten med träningar för alla födda 2005 och senare kan fortsätta. Dela försiktighetsåtgärderna med samtliga deltagare och målsmän.

 • Vad noga med hygien och avstånd även i ungdomsverksamheten.
 • Se över era grupper och hur ni kan dela upp dem för att inte vara fler än åtta på samma bana och så att det är möjligt att hålla avstånd.

Inget får prioriteras över människors hälsa. Vi är många som saknar att träffas, umgås och göra roliga saker tillsammans.