Hem / Om Svensk Curling / Organisation / Förbundsstyrelse / Förbundsmöte 2021

Förbundsmöte 2021

Söndag den 3 oktober 2021 kl 13:00 i Stockholm 
Danderyds Curlinghall / Digitalt via Zoom

Förbundsmötet är Svenska Curlingförbundets högsta beslutande organ, där distrikten genom sin representation formar curlingens framtid. Alla distrikt ska därför vara representerade vid förbundsmötet.

scf_förbundsmöte_tidsplan_2021.jpg

Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.

Val av mötesfunktionärer

  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
  4. två rösträknare.

Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.

Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:

  1. Verksamhetsberättelse
  2. Årsredovisning
  3. Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:

  1. Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
  2. Styrelsens förslag
  3. Motioner som getts in i den ordning som sägs i 3 kap. 2 §.

Fastställande av inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår.

Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år.

Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.

Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.

Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.

Annat ärende än de som förekommer på förslag till föredragningslista enligt 3 kap. 1 § får inte behandlas på förbundsmötet.

OFFICIELLA HANDLINGAR 2021

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
SCF_Förbundsmöte_fullmakt_SDF_2021 2021-06-28 pdf 101 KB
SCF_Förbundsmöte_kallelse_2021 2021-06-28 pdf 94 KB
SCF_Förbundsmöte_tidsplan_2021 2021-06-21 pdf 97 KB
SCF_Valberedning_juni_2021 2021-06-21 pdf 94 KB