Hem / Om Svensk Curling / Vision och värdegrund / Inkludering, jämställdhet och mångfald

Inkludering, jämställdhet och mångfald

Inbjudningar till aktuella workshops om mångfald, inkludering och jämställdhet

Svensk Curling är en öppen och modern idrott som präglas av glädje, gemenskap, sportmannaskap och nyfikenhet 

Vi strävar efter att leva upp till vår värdegrund. Vi vill skapa en öppen, välkomnande och stödjande verksamhet som värnar om mångfald, främjar en känsla av tillhörighet och bekämpar exkluderande strukturer. Värdegrunden beskriver både vilken typ av idrott vi vill erbjuda samt att curlingen som idrott vill ta del av alla människors kapacitet för att vi ska kunna växa och utvecklas.

Vårt uppdrag gällande inkludering,
jämställdhet och mångfald

Vårt uppdrag är att göra curling till en inkluderande sport, som återspeglar mångfalden i vårt samhälle. Vi ska göra detta genom att genom att inspirera, utbilda, vägleda och stödja alla intressenter såsom klubbar, lag, idrottare, tränare, föräldrar, personal, volontärer, supportrar, sponsorer, leverantörer och partners.  

Vad mångfald, jämställdhet och
inkludering betyder för oss
 

Mångfald inom vår idrott innebär att curlingen ska vara en idrott där alla har en plats. Oavsett hudfärg, etnicitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga, nationellt ursprung, språk, religion, politisk tro och socioekonomisk bakgrund.

Jämställdhet handlar om att skapa rättvisa och lika villkor för alla genom att eliminera hinder och fördomar som kan begränsa vissa individer eller grupper från att nå sin fulla potential. 

För oss är inkludering när en mångfald av människor känner sig välkomna och uppskattade, har rättvis tillgång till möjligheter och resurser, stolt kan uttrycka sina perspektiv och värderingar samt fritt kan driva sina intressen och talanger.

Våra värderingar

Idrott för förändring: Vi strävar alltid efter att arbeta enligt den svenska idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Det innebär att vi ska vara en samhällskraft som bidrar till en mer hållbar värld, där vår verksamhet främjar tolerans, inkludering, folkhälsa och människors egenmakt.

Passion: Vi använder vår drivkraft och vårt engagemang för att ge energi, engagera och inspirera oss själva och andra till handling och göra bättre tillsammans.

Lagarbete: Vi vet att det krävs att människor med olika idéer, styrkor, intressen och bakgrunder arbetar tillsammans för att göra detta initiativ framgångsrikt. 

Öppenhet: Vi uppmuntrar till öppen diskussion, sund debatt och meningsskiljaktigheter för att nå våra mål. Vi uppmuntrar till öppen diskussion där meningsskillnader finns med i en sund debatt.

Vårt arbete

Vi arbetar brett genom utbildningar i normmedvetenhet för föreningar, anställda, förtroendevalda samt för ledare. Alla som har en ledande roll i Svensk Curling ska få kunskap om vad normmedvetenhet innebär och hur de själva kan bidra till att upprätthålla eller förändra rådande strukturer. 

Vidare kommer vi att fokusera arbetet genom att specifikt titta på olika målgrupper för att hitta vilka strukturer och arbetssätt som kan verka hindrande för just dem.  

Säsongen 2020/2021 och 2021/2022 kommer vi att ha ökat fokus på inkludering med fokus på etnicitet, med syfte att få fler personer att känna sig inkluderande och välkomna till vår idrott.

Läs mer om vårt arbete 2020-2022