Hem / NYHETER CURLING.SE / SCF:s Förbundsmöte 2014 är avslutat

SCF:s Förbundsmöte 2014 är avslutat

Ny ordförande i Michael Marklund från Skellefteå, fyra nya styrelsemedlemmar, rafflande voteringar, bibehållen juniorregel, nytt räkenskapsår. Det är en mycket kort sammandrag av det två timmar långa förbundsmötet som var det 98:e i ordningen.

IMG_0058_550pxl

Avgående ordförande Björn Rudström öppnade mötet med utdelning av ungdomsledarstipendium till Sofie Sjörs, Leksands CK och Johan Fahlström, Jönköpings CC.

Förbundsmötet i sammandrag:

 • Till ordförande för mötet valdes Lars Liljegren.
 • Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
 • Inget ombud hade något att anmärka på årsbokslutet som godkändes och lades till handlingarna.
 • Med utgångspunkt från revisorernas berättelse godkändes resultat- och balansräkningen och lades till handlingarna. 
 • Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 • Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2014-2015 men med en rekommendation till styrelsen att föreslå en höjning vid nästa års möte. En höjning som föreslås vara differentierad med lägre höjning av registreringsavgiften för juniorer. 
 • Beslutade förbundsmötet att bifalla styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsåret 2014-2015.
 • Efter en lång diskussion beslutade förbundsmötet, efter votering, att behålla den nuvarande skrivningen i SCF:s Tävlingsbestämmelser som gör det möjligt för juniorer att tävla för två klubbar (en för seniorspel och en för juniorspel). Mötet beslutade också att registreringsavgiften ska vara enligt följande vid spel i två klubbar: Registreringsavgift för seniorspel: full avgift. Registreringsavgift för juniorspel: 1 kr.
 • Efter förslag från förbundsstyrelsen beslutade mötet om bifall gällande nytt räkenskapsår för SCF (1 juli t.o.m. den 30 juni). Beslutet medför stadgeändringar som godkändes av förbundsmötet.
 • Till ordförande i förbundet och tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för ett år, valdes Michael Marklund med acklamation
 • Till ledamöter i förbundsstyrelsen för två år, valdes efter votering: Anette Norberg, Per Forsberg och Leif Öhman
 • Till suppleant för dessa valdes med acklamation Sebastian Kraupp
 • Ett fyllnadsval blev aktuellt efter att suppleant Michael Marklund valdes till ordförande. Som ny suppleant valdes Gert Erlandsson
 • Till lekmannarevisor för ett år, valdes med acklamation: Cathrine Lindahl med Henrik Edlund som personlig ersättare.
 • Till ordförande i valnämnden för ett år valdes, efter votering: Per Näsman
  Till ledamöter i valnämnden valdes Kristina Burestad, Björn Rudström och Thérese Precenth.
 • Som officiella kungörelseorgan antogs Svensk Curling, curling.se samt Idrottens Kungörelser
 • Under punkten Informationer avtackades ordförande Björn Rudström, ledamöterna Lars-Rune Ölund och Helena Klange samt suppleant Jon Melin.

Texten uppdateras