Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Handlingsplan för beslutsfattande som berör barn och ungdomar.

Foto: Stefan Tjärnlund @curlpicsphoto

Alla som verkar i idrottsrörelsens organisationer och verksamheter för barn och ungdomar ska göra bedömningar för vad som är barnens och ungdomarnas bästa. Vi ska också kunna motivera beslut som rör barn och ungdomar.

I mångt och mycket handlar det om att skapa en vana där barn och ungdomar får bli delaktiga i hur verksamheten utformas och när det ska fattas beslut som påverkar dem.

RF, tillsammans med Barnombudsmannen, Bris, Friends, Rädda Barnen och Unicef Sverige, har tagit fram en handlingsplan för beslutsfattande som rör barn och ungdomar.

I denna handlingsplan finns en kortare beskrivning av samtliga steg som ni kan följa. Ni kan läsa hela handlingsplanen här. Pdf, 188 kB.

Steg 1: Beskriv ärendet där ni ska fatta beslut

Börja med att beskriva vad det är ni ska fatta beslut om. Det är viktigt för att kunna gå vidare på rätt sätt. Först och främst behöver ni identifiera om beslutet rör barn eller ungdomar (direkt eller indirekt). Därefter behöver ni identifiera vilket eller vilka barn eller ungdomar som det berör och på vilket sätt. 

 • Vilket beslut är det ni ska fatta?
 • Vem är ansvarig för beslutet och processen samt för att dokumentera underlaget för bedömning?
 • Vilka barn och ungdomar berörs och på vilket sätt?

Steg 2: Gör barn och ungdomar delaktiga

Ni kan involvera barn och ungdomar i bedömningens alla fyra steg eller i delar av dem och de har alltid rätt att få återkoppling kring processen och fattade beslut. Det går att lyssna på barn och ungdomar i en fråga på olika sätt. Vilken metod ni väljer kan bero på om det rör en eller flera individer eller barn och ungdomar i allmänhet.

Barnets eller ungdomens ålder, mognad och funktionsförmåga kan också påverka valet av metod. Kom ihåg att barn och ungdomar har olika förutsättningar och inte är en homogen grupp.

 • Av de barn och ungdomar som berörs av beslutet – vilka ska göras delaktiga i processen för bedömning?
 • Vilka barn och ungdomars upplevelser och erfarenheter bör särskilt inkluderas utifrån perspektiv som rör diskrimineringsgrunder, utsatthet och otrygghet?
 • På vilket sätt ger ni barn och ungdomar möjlighet att vara delaktiga i processen för bedömning?
 • Vid vilka tillfällen i processen ger ni barn och ungdomar återkoppling kring deras medverkan?

Steg 3: Gör en bedömning och fatta beslut

Som komplement till barn och ungdomars egna åsikter är det viktigt att ni får med er annan information och kunskap som kan vara relevant för beslutet.

Vad säger till exempel olika vuxna som känner barnet eller ungdomen? Lagstiftningen? Forskningen? Vilka resurser finns i verksamheten?

Efter informationsinhämtningen behöver ni ta fram olika handlingsalternativ och analysera dem: Vilka konsekvenser och effekter skulle de få för berörda barn och ungdomar?

 • Vad har ni för kunskap och underlag idag och vad behöver ni ta reda på för att kunna bedöma olika handlingsalternativ i denna bedömning?
 • Vad är särskilt viktigt i denna bedömning utifrån RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott?
 • Vilka olika handlingsalternativ har ni i bedömningen?
 • På vilket sätt tar ni hänsyn till barns och ungdomars åsikter och ger dem tyngd i bedömningen?
 • Mot bakgrund av vår analys kring olika handlingsalternativ, vilket blir ert beslut?
 • Hur motiverar ni ert beslut?
 • På vilket sätt kompenserar ni om det inte går att fatta ett visst beslut, även om det skulle vara det bästa?

Steg 4: Återkoppla och utvärdera

Det är väldigt viktigt att ge återkoppling till de barn och ungdomar som deltagit i processen och som berörs av beslutet. Vilket beslut har fattats och varför?

Ni ska dela informationen på ett sätt som är anpassat för barnet eller ungdomen, både sett till vilken metod och kanal och vilka formuleringar ni använder. Det är särskilt viktigt att ni i enskilda fall säkerställer att barnet eller ungdomen förstått beslutet och dess innebörd.

Om ärendet eller beslutet kan omprövas eller överklagas är det viktigt att ni på samma sätt ger relevant och anpassad information om hur det går till.

Tänk på att barnets eller ungdomens bästa är dynamiskt och kan förändras över tid. Inte minst i och med att barndomen i sig är en tid för utveckling. Ni behöver därför ha en medvetenhet kring att beslut kan behöva omprövas. Föreningen eller förbundet behöver också ha en rutin för hur verksamheten utvärderas så att bedömningen av barn och ungas bästa görs vid flera tillfällen.

 • Hur återkopplar ni beslutets innebörd, motivering och konsekvenser till berörda barn eller ungdomar?
 • På vilket sätt säkerställer ni att barn kan ta del av informationen?
 • Vilka rutiner har ni för att följa upp och utvärdera beslutet?

Publicerad: 2023-05-26

Hitta snabbt

Steg 1: Beskriv ärendet där ni ska fatta beslutÖppnas i nytt fönster.
Steg 2: Gör barn och ungdomar delaktigaÖppnas i nytt fönster.
Steg 3: Gör en bedömning och fatta beslutÖppnas i nytt fönster.
Steg 4: Återkoppla och utvärderaÖppnas i nytt fönster.
Vägledning från RFÖppnas i nytt fönster.