Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Projektstöd ungdom

Under 2024 och 2025 kommer Svenska Curlingförbundet att fördela medel via IdrottOnline till föreningar med syfte att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Mål med stöden 2024 och 2025.

 • Fler barn och ungdomar som är aktiva i förening.
 • Ett normmedvetet arbete för att öka mångfalden av barn och unga som är aktiva i förening.
 • Barn och unga har utbildade ledare för verksamheten.
 • Barn och unga idrottar i föreningar som arbetar för en trygg idrott.
 • Föreningar fortsätter att arbeta med nya sätt att träna coh tävla för att fortsätta utveckla och anpassa verksamheten.

Sökbart från RF/SISU distrikt

Projektstöd är också möjligt att söka från RF/SISUs distrikt. Kontakta er konsulent för att ta reda på vad som gäller i ert distrikt.

Färdiga paket

Nedan finns ett antal färdiga paket som ni kan söka. Det går även bra att söka för projekt som ni skapar själva. Tänk på att ert projekt ska leda mot målen.

PAKET 1 - UTBILDA UNGDOMSLEDARE

Bidrar till mål:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Ungdomsledare är det viktigaste för ungdomsverksamheten. Svenska Curlingförbundets ungdomsledarutbildning går igenom både strukturer för verksamheten och hur vi skapar en inkluderande miljö och en normmedveten verksamhet.

Sökbara medel: Utbildningskostnaden som är 1500 kronor per deltagare.

PAKET 2 - RIKTADE INSATSER FÖR ATT VÄLKOMNA UNDERREPRESENTERADE GRUPPER

Insatserna ska bidra till att verksamhet attraherar barn och unga upp till 25 år från grupper som är underrepresenterade i föreningens verkamhet.

Bidrar till mål:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

Detta paket finns för förening som vill göra en ordentlig satsning på att bredda sin verksamhet. Satsningen görs i två delar.

Första delen

Föreningen börjar med en nulägesanalys av befintlig verksamhet. Styrelsen ska genomgå utbildningen Leda Förening och göra en plan för hur verksamheten ska bedrivas på ett inkluderande sätt.

Andra delen

Andra delen av projektet handlar om uppsökande verksamhet och här har föreningen möjlighet att arvodera ledare för att jobba med uppsökande verksamhet. Föreningen ska också säkerställa att det erbjuds nybörjarverksamhet för äldre ungdomar, en flexibilitet i verksamheten och en plan för inkludering, aktivering och utbildning av föräldrar.

Sökbara medel: 20 000 kronor

PAKET 3 - UTVECKLING AV FÖRENINGENS SOCIALA AKTIVITETER

Insatserna ska bidra till att verksamhet stimulerar barn och unga upp till 25 år att umgås och trivas i föreningens miljö.

Bidrar till mål:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Syfte: Skapa möjlighet till samtal och kringaktiviteter där ungdomar kan lära känna varandra och lära sig av varandra. Det kan till exempel vara att erbjuda tillfällen i curlinghallen för att umgås, spela spel, se på film, göra läxor, fika eller annat.

Notera att ni behöver en plan för hur verksamheten ska fortgå på lång sikt även när projektstödet är slut.

Sökbara medel: 10 000 kronor

PAKET 4 - STÖTTA UNGAS DELAKTIGHET OCH UTBILDNING

Insatserna ska stötta barn och unga upp till 25 år som vill utveckla sina kunskaper kring idrotten eller bidra till idrottens utveckling.

Bidrar till mål:

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Inom ramen för att stötta ungdomars delaktighet kan föreningen öka stöd för att för att skapa en ungdomsstyrelse. Ungdomsstyrelsen får utbildning genom SCF och en budget att arbeta med för att genomföra sin strategi i förening.

Stödet kan också gå till ungdomar som vill vidareutbilda sig inom idrotten. Det kan handla om ledarskap, om ismakeri, domarskap eller annat inom curling.

Sökbara medel: Upp till 10 000 kronor

PAKET 5 - NYA SÄTT ATT TRÄNA/TÄVLA

Insatserna ska utveckla verksamheten och skapa förutsättningar att utvecklas med curling där det är fokus på utveckling, glädje och en enkelhet att delta.

Sök medel för att arrangera gemensamma sammankomster för barn och unga eller för att testa nya saker i er egen förening.

Bidrar till mål:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Aktiviteter där fokus är på utveckling och socialt umgänge. Det är viktigt att ungdomarna kan anmäla sig själva och att aktiviteten innebär där pojkar och flickor spelar tillsammans.

Exempelvis: Swerock Junior Challenge, interna tävlingar eller Curlingmärken.

Sök medel för: Kostnadstäckning eller max 5000 kronor.

PAKET 6 – FÖRÄLDRAUTBILDNING

Föräldrarnas kunskap och inkludering i idrotten har en positiv påverkan på ungdomars möjlighet till deltagande och kan även bidra till att utveckla föreningens verksamhet.

Bidrar till mål:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

Med utbildade föräldrar, finns fler som kan stötta och förbättra ungdomsverksamheten. Det ökar också kunskapen om verksamheten och underlättar för föräldrarna som ska anmäla barn till aktiviteter och så vidare.

I svensk curlings föräldrautbildning, går vi igenom curlingens struktur, ledarskap, hur man gör olika övningar, hur föräldrar kan hjälpa tränarna att strukturera en säsong och även hur de använder vårt utvecklingsprogram för att göra träningspass anpassade för målgruppen.

Maxbelopp att söka: 5 000

Söka om projektstöd

Ansöka

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel" där ni klickar "Skapa ansökan."

När ni skickar in ansökan skapas också en fil för återrapportering. Den ska ni skicka in när projektet är klart. Ni kan börja fylla i den direkt och göra det löpande.

Under 2022 och 2023, tar Svenska Curlingförbundet emot ansökningar löpande. Ansökningar måste vara inne innan projektet startas för att ha en chans att bli beviljade. Skicka in er ansökan med minst tre veckor till godo innan projektets start, för att vi ska hinna behandla dem.

Läs noggrannt riktlinjerna för projetkstöd innan ni söker.

Kom ihåg!

Ni som förening registrerar själva vilka personer som kan söka medel. Det är även ni som avregistrerar personer som inte ska söka medel.
Vi godkänner kostnadseffektiva alternativ så var noga med er budget.
Alla kostnader ska budgeteras och bifogas med ansökan
Eventuella överskott betalas tillbaka.

Tips för dig som formulerar ansökningar och återrapporter:

 • Håll era ansökningar och rapporter så enkla och tydliga som möjligt.
 • Läs riktlinjerna innan ni söker.
 • Fyll i samtliga fält, även i återrapporten. På så sätt undviker ni att få
 • kompletteringar och processen går fortare för alla.
 • Stäm alltid av era mål innan ni fyller i er återrapport!

Beslut

Svenska Curlingförbundet gör alltid en bedömning av projekten som kommer in. Vi kan efterfråga en mer detaljerad projektbeskrivning när vi anser att det behövs.

Ni kan få stöd för hela det sökta beloppet eller en del. Detta beror på storlek, verksamhetens omfattning, satsningens omfattning, tidsperioden eller delar som faller utanför föreningsstödets ramar.

Vi strävar efter att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd. Detta kan innebära att projekten behöver anpassas till de beviljade medlen. Vi anger alltid vad stödet får användas till i våra beslut.

Detta beviljar vi inte:

 • Bidrag till tävlingsverksamhet såsom YJSM, JSM eller motsvarigheter inom senior verksamhet, som seriespel.
 • Sådant som kan räknas till ordinarie verksamhet, exempelvis träningsläger.
 • Resekostnader som är orimligt höga på grund av brist i planering eller onödiga färdsätt.
 • Bidrag till hallhyra.
 • Bidrag till föreningens tävlingskläder, handskar och byxor.
 • Bidrag till hallutrustning såsom fasta inventarier eller isvårdande material.
 • Bidrag till av SCF redan subventionerade medel såsom anmälningsavgifter.
 • Bidrag till material som blivit utslitet, exempelvis uthyrningsskor.

Publicerad: 2022-12-05