Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Förbundsmöte 2024

Söndag 6 oktober, Danderyds Curlinghall

Möte med distrikten kl 11.00

Lunch kl 12.30

Förbundsmöte kl 13:30

Handlingar Förbundsmöte 2024

 • Nedan publiceras handlingar för årsmöte.
 • Revisorernas arbete pågår och kommer att kompletteras till Verksamhetsberättelsen med årsredovisning och årsbokslut, samt att ekonomisk plan läggs till verksamhetsplanen när det är klart.
 

Kallelse Förbundsmöte 2024

Läs | ladda ner Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt Förbundsmöte 2024

Läs | ladda ner Pdf, 79.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Valberedningen juni 2024

Läs | ladda ner Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista för mötet

Läs | ladda ner

Röstlängd

Läs | ladda ner Pdf, 126.2 kB.

Verksamhetsberättelse 2023-2024

Läs | ladda ner

Årsredovisning/årsbokslut 2023-2024

Läs | ladda ner

Revisorernas berättelser 2023-2024

Läs | ladda ner

Lekmannarevisorns rapport

Läs | ladda ner

Verksamhetsplan med ekonomisk plan 2024-2025

Läs | ladda ner

Styrelsens förslag och inkomna motioner

Läs | ladda ner

Valberedningens förslag

Läs | ladda ner

Protokoll Förbundsmöte 2024

Läs | ladda ner

Kallelse senast 29 juni 2024

Styrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.

Förslag och motioner senast 6 augusti 2024

Medlemsförening, SDF och styrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från förening och SDF (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader för förbundsmötet.

Handlingar skickas ut senast
måndag 9 september 2024

Offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande.

Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. ordförande
  sekreterare
  två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
  två rösträknare.
  Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 5. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
 6. Verksamhetsberättelse
  Årsredovisning
  Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:
 8. Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
  Styrelsens förslag
  Motioner som getts in i den ordning som sägs i 3 kap. 2 §.
  Fastställande av inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår.
 9. Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år.
 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 11. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 12. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.
 13. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.

Annat ärende än de som förekommer på förslag till föredragningslista enligt 3 kap. 1 § får inte behandlas på förbundsmötet.

Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.

Organ valda av förbundsmöte ska, undantaget ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

Publicerad: 2024-05-21