Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Fokusområde 2020-2022

Verksamhetsinriktning Svensk Curling:
Inkludering med fokus på etnicitet

Redan i vårt viktigaste policydokument, vår värdegrund, skriver vi i Svensk Curling att vi är en öppen och modern idrott. Att curlingen välkomnar alla. Det är också så vi länge upplevt att vi lever och lär.

Vi säger att alla är välkomna till vår idrott. När vi tittar på vår verksamhet så förstår vi att det inte stämmer överens med verkligheten. Vi behöver göra mer och göra annorlunda för att identifiera och arbeta bort de trösklar, hinder och strukturer som gör, att personer som inte tillhör normen inte heller känner sig välkomna eller ser sig höra hemma i vår idrott.

81% av alla registrerade curlare är män och vithetsnormen är tydlig. Det säger oss, att vi inte har lyckats nå de grupper i samhället som kanske skulle ha störst nytta av att vara en del i det som föreningsverksamhet innebär.

Det sociala klimatet 2020 har fokuserats ännu tydligare på frågan om rasism världen över. Inom Svensk Curling tar vi absolut avstånd från allt våld som begås mot personer på grund av att de inte tillhör normen och ifrån exkluderande strukturer. Vi inser att vår tystnad i frågan sänder fel budskap till de som utsätts och marginaliseras i vårt samhälle. Vi har inte gjort tillräckligt för att adressera de ojämlikheter som finns i vår idrott och som lett till exkludering av personer som står utanför normen och framförallt människor med utomeuropeisk bakgrund.

Vi måste också bli bättre på att visa det genom att hitta och genomföra konkreta insatser som eliminerar exkluderande strukturer hos oss som förbund och i förening.

Vi ser att:

  1. Vi kan vara en starkare och bättre samhällsaktör än vad vi är idag. Vi har makten och möjligheten att vara en positiv del av människors vardag.
  2. Vi måste anpassa våra aktiviteter och vår sociala miljö för att kunna bemöta ojämlikheter som finns för marginaliserade grupper i samhället och för att adressera de barriärer som finns och påverkar både tillgänglighet och känslan av att vara välkommen till curling.

Säsongen 2020-2021 inleder vi arbetet med följande:

  1. Vi konsulterar med experter inom inkludering och mångfald, för att lära oss och förstå hur vår verksamhet idag utgör hinder för deltagande. Vi har inlett processen tillsammans med Dr. Richard Norman som skrivit avhandlingen ”Troubling Dominance in Sport: Deconstructing Curling Culture(s) through Narrative Inquiry Länk till annan webbplats.”. Denna behandlar intersektionalitet, etnicitet och vithetsnormen samt dess effekter inom kanadensisk curling.
  2. Vi har startat och kommer leda en internationell samarbetsgrupp med andra curlingnationer. Syftet är att gemensamt se över policy och de strukturer som lever inom hela curlingvärlden. Vi tror att ett internationellt samarbete är nyckeln för att lyckas skapa en idrott som verkar för inkludering, mångfald och jämställdhet.
  3. En översyn av våra policys och våra dokument. Vad kommunicerar vi med vår värdegrund, vision och verksamhetsidé? Syftet är att säkerställa att vi kommunicerar tydligt och transparent gentemot medlemmar, samarbetspartners och personal, gällande vår position i frågan om mångfald och inkludering.
  4. Nytt utbildningsmaterial i form av workshops till föreningar med syfte att utbilda i normkritik och frågor som berör mångfald och inkludering. Materialet utvecklas tillsammans med resurspersoner med expertkompetens från Riksidrottsförbundet.
  5. En uppdatering av allt befintligt utbildningsmaterial. Alla som utbildar sig med Svensk Curling ska få med sig ett normmedvetet synsätt och verktyg för att hitta trösklar och sänka hinder som kan finnas i förening. Alla som har någon typ av senior roll inom Svensk Curling ska också utbilda sig inom ämnet. Arbetet görs tillsammans med Riksidrottsförbundet.
  6. Nya samarbeten och aktiviteter för att bättre nå ut med vår verksamhet till socioekonomiskt svaga områden.
  7. Översyn av medlemskap, bokningssystem och spelsätt för att förstå hur vår nuvarande organisation kan anpassas för att bli mer tillgänglig.
  8. Arbeta med representation. Vi ska göra annorlunda när det gäller hur vi visar upp Svensk Curling. Det vi visar ska också reflektera den förändring som vi vill se.

Vi är högst ödmjuka inför det arbete vi har framför oss. Vi har inte alla lösningar och vet inte hur vi ska lyckas, men vi vet att vi måste förändras, göra annorlunda och göra mer.

Detta arbete går in i samtliga utvecklingsresor som vi inom Svensk Curling och alla inom Svensk Idrott behöver göra tillsammans för att lyckas med Strategi 2025. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-08-18

RF: Inkluderande Idrott

Utbilda er förening

Utbildningen Leda Förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. guidar föreningen genom värdegrund och strategi för en normmedveten idrott.