Hem / TÄVLINGSUTSKOTTET / Domarskap

Domarskap

svensk_curling_huvudlogo_250pxl

DOMARE I CURLING

Denna text är en nyutgåva av ”Domare i curling” som första gången gavs ut 1984. Det var då en fri översättning av ”Handbook for umpires”, utgiven av the International Curling Federation (ICF) 1983. Den framställdes av ICF:s regelkommitté för att användas vid VM och andra internationella mästerskap. Texten försöker förklara hur en internationell bör tänka och handla i olika situationer.

I nyutgåvan har Mats Olofsson medverkat, internationell överdomare med mångårig erfarenhet från tre OS, flera VM, JVM och EM.

Förutom modernisering av innehållet har Mats också anpassat ett visst innehåll till svenska förhållanden i SM och sammandragningar i det högre seriespelet.

 

ÖVERDOMARE

Del I - Vid internationella mästerskap

Före tävlingen

Som överdomare skall du före tävlingens start kontrollera alla mått på banorna i ishallen. Kontrollen bör ske tillsammans med ansvarig ismakare och äga rum, när ishallen är stängd för tävling och publik. Se till att du har ett korrekt måttband och en anteckningsbok.

Följande ger exempel på hur kontrollen bör ske:

 1. Kontrollera att det finns minst två mätinstrument av godkänd typ. Förvissa dig om att du förstår hur instrumenten fungerar och att de duger till korrekt mätning t ex att de har den rätta höjden och räckvidden för att kunna mäta alla stenar.
 2. Ta reda på om det finns en s k biter (uttalas bajter) och att den har exakt längd och är lätt att använda. När du godkänt mätningsutrustningen, säg till ismakare att utrustningen skall läggas ut på isen sex timmar före tävlingens start och bli kvar där under hela tävlingen.
 3. Kontrollera måtten på alla linjer och cirklar och notera alla eventuella avvikelser i din anteckningsbok.
 4. Undersök samtliga bon på isen och se efter att tee-hålen är borrade, att yttre ringen är rund och har en radie på 1830 mm. Om du finner det minsta fel på boet, anteckna det omedelbart, så att du kan informera spelarna om att t ex "Boet mot ståplatsläktaren på bana 3 är inte helt korrekt målat. Ungefär vid kl 1500 är radien på ytterringen 1835 mm" - eller kort och gott:"Boet är för stort. En sten kanske tangerar yttre ringen. Bitern avgör, om stenen skall räknas eller ej." Om tiden tillåter, försök få ismakarna att korrigera felet
 5. Kontrollera att hacken är av godkänd typ och att de är riktigt fastsatta i isen.
 6. Kontrollera att markeringstavlorna är på plats eller klara att sättas upp samt att det finns tillräckligt antal siffror till varje tavla.
 7. När du fått reda på antalet tjänstgörande bandomare per spelpass, utse den mest lämpliga platsen för var och en.
 8. Se till att domarnas stolar skyddas mot kylan från isen av plattor i värmeisolerande material.
 9. Se till att domarna har tillgång till te eller kaffe under matcherna.
 10. Utarbeta ett arbetsschema för tillgängliga bandomare och assisterande överdomare.

Träff med domarna

Arrangera en träff med samtliga domare strax före tävlingens början för att bl a ge var och en tillräcklig instruktion i hur man använder mätningsutrustningen. Se till att alla domare får öva med instrumenten, så att de är vana vid dem, när tävlingen börjar.

Förvissa dig om att varje domare har en aktuell regelbok och gå igenom reglerna i detalj, punkt för punkt. Förklara hur du tänker tolka reglerna, så att samtliga följer samma tolkning, Därigenom motverkas diskussion, när man kommer inför ett tolkningsproblem.

Ge följande föreskrifter:

 1. På isen får domarna inte sitta eller stå framför markeringstavlorna. Deras plats är mellan tavlorna, så att de ej skymmer sikten för spelare eller publik.
 2. Rökning och annan stimulantia är förbjuden.
 3. De får inte uttrycka någon åsikt före eller under en match om vilket lag, som de tror eller hoppas skall vinna. De får ej heller uttrycka någon ofördelaktig åsikt om något lag eller enskild spelare.
 4. De bör ej heller ta del i vadslagning, tippning eller lotteri, som berör något av lagen.
 5. De skall infinna sig senast 30 min. före varje match och vara utrustade med lottningspolett (röd på en sida, vit på den andra) för att med lagkaptenerna avgöra vilket lag som sätter första stenen.
 6. De skall ha rena och torra skor, innan de går ut på isen.

Träff med lagen

Arrangera en träff med de deltagande lagen (inte bara med kaptenerna utan med samtliga spelare). Önskvärt är att träffen äger rum dagen före tävlingsstart.

Förutom de fyra lagmedlemmarna får också lagledaren  (coach och/eller ordföranden) vara med. Ingen annan släpps in förutom ansvariga representanter för tävlingsledningen eller internationella förbund. Mötet leds av överdomaren med assistans av biträdande överdomare. Det är inte nödvändigt att bandomarna är närvarande.

Läs högt ur regelboken, sakta och tydligt och fråga efter varje paragraf, om alla har förstått innebörden.

Om det är en internationell tävling, peka ut varje punkt, där avvikelser kan råda mellan WCF:s och något lands regler.

Gör klart för spelarna, att du  är tillgänglig när som helst för att klara ut eventuella regelproblem.

Tala om att de kan kontakta antingen bandomarna eller överdomare, om något regelproblem skulle uppstå under en match, men säg tydligt ifrån att domarna inte är till för att springa ärenden åt dem.

Om träning är tillåten före varje match, se till att alla lag har ett program för träningstiderna. Inget lag får börja träningen före utsatt tid eller fortsätta efter utsatt tid.

Kommer ett lag för sent till sin träningstid får det inte "dra över " den utsatta tiden.

När träningstiden är slut, anmoda spelarna att lämna banan omedelbart, även om stenarna är i oordning. Det andra laget, som skall börja sin träning, tar vid när det första laget slutar.

Se till att banan är tom 10 min. före matchens start, så att isen hinner rengöras och pebblas.

 

Tävlingsdagen

Vid ankomsten till arenan skall du förvissa dig om att varje domare vet sin plats. Dela ut anteckningsböcker till varje domare, Instruera varje domare att kontrollera att:

 • alla stenar på resp bana är rena från is
 • teehålen är uppborrade och rena
 • markeringstavlorna finns på plats med lagens namn korrekt angivna enligt programmet
 • om flyttbara hack användes, försänkningshålen skall vara uppborrade och hacken passa i hålen
 • mätinstrumenten finns på plats.

Ovanstående kontroller kan göras antingen före eller under träningspassen.

All träning skall övervakas av en eller två bandomare, så att spelarna tränar på avsedd bana och avslutar träningen i tid.

Kontrollera, att domarstolarna finns på plats, isolerade från isen.

Meddela domarna, att de skall ha lämnat banan, innan lagen marscherar in för spel. Domarna skall inte återvända, förrän ceremonierna är över och spelarna börjar sin uppvärmning.

 

Mellan matcherna

Överdomarens bästa insats görs ofta mellan matcherna, Då kan han/hon i lugn och ro prata med spelarna om observerade regelbrott eller om incidenter på gränsen till regelbrott, vilka spelaren bör  se upp med i fortsättningen för att undvika ingripanden.

 

ASSISTERANDE ÖVERDOMARE

Assisterande Överdomare (Ass ÖD) skall vara Överdomares ställföreträdare om denne inte är närvarande i arenan. Ass ÖD utses av ÖD.

Vid VM och EM är det normalt Ass ÖD som utövar aktivt domarskap, t ex utför mätningar, beordrar bort stenar vid överslajdningar eller avgöra tvister om regeltolkningar.

ÖD är i dessa situationer den nivå där beslutet kan överklagas.

I vissa fall kan domarskapet i form av mätningar utövas av bandomare.

 

BANDOMARNA

Under matchen

Spelarnas utrustning, extra tröjor och väskor ska lämnas bakom markeringstavlorna (om möjligt) eller placeras så, att de inte ligger i vägen. Tillåt ingen spelare att hänga klädesplagg på markeringstavlorna.

Se till att protokoll finns på plats.

Bandomaren skall sköta slantsinglingen med en representant för båda lagen som vittnen.

Slantsinglingen avgör vilket lag som skall spela första stenen.

När matchen börjar, skall resp domare inta sin plats och sitta kvar där matchen igenom. Vid situationer såsom när en hård sten ser ut att kollidera med andra eller en sten studsar tillbaka på sargen och in i boet eller för att kunna bedöma ett speciellt läge, kan domaren resa sig men skall  hela tiden röra sig så, att han/hon ej distraherar spelarna på banan eller banan intill.

Så snart situationen är avklarad, skall han/hon återvända till sin stol mellan markeringstavlorna. En domare skall aldrig stå framför markeringstavlorna och ej heller tillåta någon åskådare eller funktionär att skymma tavlorna.

En domare, som måste lämna sin stol, skall försäkra sig om att ingen spelare blir störd. Om en domare måste lämna isen får han/hon inte gå bakom banan, när någon spelare förbereder ett slag.

Domaren skall vara beredd att markera resultatet, så snart sista stenen i omgången är spelad. Han/hon skall  fråga de båda lagen och kontrollera att de båda är överens om vilket lag, som vann poängen. Det är nödvändigt att agera snabbt vid resultatmarkeringen. Han/hon skall också förvissa sig om att domaren å andra änden av banan får kännedom om resultatet. Visa resultatet klart och tydligt för denne, så att han/hon hänger upp rätta siffror. Efter markeringen skall domaren omedelbart återvända till sin stol.

En domare skall aldrig inleda ett samtal med en spelare utan endast besvara eventuella frågor.

Om en spelad sten passerar baklinjen, men stannar i närheten av den, skall domaren påkalla kaptenens uppmärksamhet, så att stenen tas bort.

Om en sten har berört sargen och detta inte märks av de spelande lagen, skall domaren påpeka detta.

 

Mätning

Om de visar sig, att mätning är nödvändig när omgången är slut, ta reda på var mätinstrumentet finns och var beredd att utföra mätningen, så snart lagen ber härom.

Innan mätningen börjar skall spelarna uppmanas att hålla sig utanför boet. Ta reda på vilka stenar, som skall mätas och be sedan spelarna ta bort alla stenar, som inte är berörda av mätningen. Gå sedan in i boet med instrumentet i båda händerna och med centrumspetsen i höger hand. Ställ ned instrumentet på isen på behörigt avstånd från stenarna och sätt försiktigt ned centrumspetsen i centrumhålet.

Om instrumentet känns instabilt, be annan domare om hjälp att hålla det stadigt i centrumhålet. Justera den yttre delen av instrumentet, så att det kan skjutas runt boet utan att vidröra stenarna. Lossa visaren och skjut den mot mitten, så att den går helt fri från stenarna. Nu kan mätningen börja. Skjut instrumentet medsols mot den första stenen så nära som möjligt. Dra fast ordentligt. Om instrumentet är av pendeltyp, se till att mätarnålen gör  så litet utslag som möjligt. Skjut sedan instrumentet mot den eller de andra stenarna och mät dem. Jäkta inte. Mätningen skall utföras på ett korrekt sätt.

 "Så snart domaren förvissat sig om vilken sten som är bäst, ställer han/hon sig upp och pekar på skotten. Innan han/hon flyttar bort de stenar som är sämre förvissar han/hon sig om att båda lagen uppfattat domslutet. Lagen ges några sekunders tid att överklaga beslutet  hos överdomaren. Överdomarens beslut är dock utan apell.        

Mätinstrumentet bortlyftes sedan och läggs tillbaka på anvisad plats.

Här några goda råd vid mätning:

 1. Förflytta dig alltid framåt.
 2. Rådgör alltid med annan domare, om mätningen inte ger tydligt utslag.
 3. Peka alltid på den bästa stenen och flytta bort de andra ur boet.
 4. Rör dig aldrig  baklänges under mätningen; du kan lätt komma åt en sten.
 5. Fråga aldrig om spelarnas åsikt; de är ej överens - det är därför du kallats för mätning.
 6. Kliv aldrig över mätinstrumentet. Foten kan komma åt instrumentet, så att en sten rubbas.

Så snart en domare går in på banan med mätinstrument, skall domaren på banan intill vara uppmärksam på situationen och beredd att bistå med mätningen.

När man mäter med biter, skall spelarna uppmanas att stå utanför boet. Ta bitern med bägge händer och håll spetsen i höger hand. Lägg ned bitern på isen en bit från stenen eller stenarna, som skall mätas. Se till att spetsen på bitern går ordentligt ned i hålet på tee. Om inte, be annan domare om assistans. Skjut bitern försiktigt mot stenarna. När en sten skall mätas, hålles biterns mätände med tummen och pekfingret. Om bitern inte kan passera stenen, är den en poängsten, Om domaren känner en vibration, när bitern passerar stenen, är den en poängsten. Om bitern passerar utan den minsta vibration, är den ingen poängsten. Vid tveksamhet kan man placera ett tunt papper mellan bitern och stenen. En rutinerad domare behöver vanligtvis inte göra denna kontroll. Vid tveksamhet, rådgör med annan domare.

 

Några råd vid mätning med biter:

 1. Rör dig alltid framåt mot stenarna.
 2. Håll bitern med ett lätt fingertoppsgrepp, så att minsta vibration mot en sten kan kännas.
 3. Skjut aldrig iväg bitern med foten.
 4. Skjut aldrig iväg bitern snabbt, utan för den lugnt och försiktigt för han/hond.

När bitern skall tas bort från isen, lyft alltid upp centrumspetsen första och placera sedan instrumentet på anvisad plats.

 

Del II  Nationella mästerskap och seriespel

 

ÖVERDOMARE

Vid nationella tävlingar utövar Överdomaren (ÖD) allt domarskap.

Som Ass ÖD skall resp Tävlingsledare eller annan namngiven, domarutbildad person fungera.

Ass ÖD tillträder i tjänst när ÖD uttryckligen överlämnar domarskapet till Ass ÖD.

ÖD bör dock alltid finnas tillgänglig per telefon eller motsvarande.

 

Allmänt om domarskap

När domare tillkallas under en match för att förklara någon regel eller klara ut en tvist, skall han/hon ställa sig på isen eller på gångmattan mellan banorna på sådant avstånd från publiken, att den inte kan höra samtalet med spelarna. Om åskådare eller press är på höravstånd, kan detta hämma diskussionen. Därför bör alla diskussioner ske avskilt.

När domare tillkallas. skall han/hon först fråga vad anledningen är och ej anta att han/hon känner till problemet - även om han/hon själv anser sig ha sett regelbrottet. När klagomål mot motståndarelaget framförs, skall laget ifråga informeras härom. Om en eller annan spelare har anklagats för regelbrott, skall domaren fråga de inblandade spelarna, om anklagelsen är berättigad. Domaren måste lugnt vänta på svar och skall ej stressa den anklagade till att fatta ett snabbt beslut, Domaren skall vara absolut säker på att den utpekade förstår anklagelsen. Ett avgivet svar skall accepteras. Endast i speciella fall kan en domare begära att acceptera ett svar. Om domaren inte är benägen att godta spelarens förklaring, måste han/hon vara säker på sin sak och helst ha annan domare som vittne, innan han/hon antyder att situationen var annorlunda. Varken domarens uppfattning eller åskådarnas åsikt är tillräcklig.

Om de anklagade spelarna medger regelbrottet, kan domare förklara konsekvenserna härav och sedan skall saken vara utagerad.

När domare inkallas, är det vanligen i en spänd situation. Domaren bör försöka påverka atmosfären och få ned diskkussionen på en balanserad nivå. Var hövlig oöch visa sympati och förståelse i alla lägen.

Om en eller flera spelare uppträder aggressivt och otrevligt, skall domaren akta sig för att intaga samma attityd. Han/hon skall istället hålla sig lugn och uppträda vänligt men bestämt.

Om en domare inte är helt säker på en regeltolkning, bör han/hon rådfråga överdomaren. Det är absolut nödvändigt att domare i alla lägen ger korrekt regeltolkning. En spelares misstag under en match kan accepteras men aldrig en domares. När ett domaringripande har begärts, skall domaren meddela sitt beslut till bägge lagen och förvissa sig om att de - och i synnerhet respektive kapten - har förstått beslutet.

Det är en grundläggande princip i curling att det felande lage inte skall dra fördel av ett regelbrott. Omvänt skall det icke felande laget ej få nackdel av regelbrottet.

Om klagomål uppstår över en regelkränkning och domaren kan avgöra att klagomålet är berättigat eller den felande har medgivit brottet, måste domaren besluta vilken konsekvens regelbrottet medför. Om omedelbart ingripande är nödvändigt, skall domaren förklara situationen för kaptenen i det felande laget och förvarna om att nästa gång regelbrottet sker kommer domaren att ingripa utan föregående varning.

Det icke felande laget skall också informeras om att samma åtgärder kommer att vidtagas mot dem, om de bryter mot samma regel. Nyss sagda är vanligtvis nödvändigt, när det gäller efterlevnad av hogg-regeln.

Om domare anser, att ett anmält regelbrott är av ringa art, skall han/hon meddela båda lagen detta, men att han/hon kommer att hålla ett speciellt öga på eventuellt upprepat brott av detta slag. Vid en upprepning av regelbrottet skall han/hon förvarna lagen om att åtgärder kommer att vidtagas vid nästa regelkränkning. Om situationen upprepar sig, måste domaren stå för sitt ord och skrida till aktion, men först sedan han/hon kallat på överdomaren och fått stöd för att ingripa mot regelkränkningen.

Här är domarens anteckningsbok ovärderlig. I boken skall domaren anteckna varje form av klagomål eller begäran om ingripande mot regelbrott. Han/hon skall också anteckna vilka domslut som vidtagits. Vidare skall han/hon notera alla regelbrott, som han/hon observerar under matchen - även om de ej anmälts - samt sådant uppträdande, som rör ordning, etikett och sportsmannaanda. Efter matchen skall domaren meddela sina iakttagelser till överdomaren.

När ett regelbrott antecknas, skall han/hon besluta om vilka åtgärder, som skall vidtagas. Om han/hon har för avsikt att ingripa, skall han/hon sammankalla den felande spelaren, dennes kapten samt coach eller annan ledare. Spelaren informeras om att regelbrottet observerats av domaren och uppmanas att inte upprepa felet. Spelarens kapten och coach uppmanas att se till att fler regelbrott undvikes.

Klagomål av den här typen handlar oftast om t ex brott mot hogg-regeln, långsamt spel, dålig etikett. Vanligen reagerar spelarna positivt på klagomålet med bättre curling som resultat - viktigt även ur åskådarsynpunkt.

 

Efter matchen

Domaren är ansvarig för att markeringstavlorna visar komplett och korrekt resultat - även för slutomgången. Han/hon skall se till att resultaten sitter kvar på tavlan tills träning inför nästa spelpass börjar. Detta är en god service för publik och press. Domaren skall också ansvara för att båda lagkaptenerna skriver på matchprotokollet, att omgångsresultaten är rätt införda liksom slutresultatet samt båda lagens fullständiga laguppställningar.

I en tävling, där ett lag ger upp matchen, innan sista stenen är spelad, skall denna omgång och övriga ospelade omgångar markeras med ett X. Enda undantaget är om det vinnande laget inte utnyttjar sin sista sten i sista omgången. I sådana fall skall resultatet noteras, som om omgången hade slutspelats.

 

Eventuella särspel

Vid seriespel, följt av semifinaler och final, skall överdomaren i förväg klara ut alla alternativ till särspel som kan uppstå. Så snart en särspelssituation har uppstått skall överdomaren informera om vilka lag som skall mötas, när matchen skall spelas och på vilken bana.

Om någon ytterst ovanlig situation skulle uppstå kan Tävlingsledningen sammanträda för att undersöka om någon förändring måste göras i anvisningarna för särspel.

 

Sammanfattning

Det är inte bara viktigt att domaren skipar rättvisa. Han/hon skall därvid ge ett vederhäftigt intryck genom att vara korrekt klädd, uppträda vaket och alert, vara orubblig och opartisk i sina beslut och visa en övertygande kunskap om regler. Han/hon skall alltid vara försedd merd regelhäfte, anteckningsbok och penna.

Domare skall uppträda försynt och inte gå i vägen för spelare eller oublik. Han/hon är där för att bistå spelarna vilka är huvudpersonerna. Det är inte domaren som är huvudperson.

Domaren måste försäkra sig om att resultat markeras efter resp omgång.

När han/hon tillkallas av spelarna, skall han/hon kunna behärska situationen så att heta diskussioner undvikes. När han/hon är säker på att han/hon förstår klagomålet skall han/hon avge ett korrekt och rättvist domslut. Domare skall aldrig diskutera domslut med åskådare eller press - endast med överdomaren.

När mätning begärs, skall domaren hämta mätinstrumentet, gå fram till huset enligt instruktionerna och utföra mätningen korrekt. När han/hon är färdig skall han/hon klart och tydligt peka på den vinnande stenen och ta bort de övriga sedan han/hon förvissat sig om att lagen uppfattat domslutet.

Före matchen får domare aldrig uttrycka någon åsikt som kan tolkas som om han/hon favoriserar något av lagen. Domaren bör inte tippa någon vinnare, spekulera i eller uttrycka någon uppfattning om utgången av matchen. Under inga omständigheter får domare delta i någon form av vadhållning beträffande en match eller tävling.

Kom ihåg! En domare har inte till uppgift att styra spelet. Hans/hennes uppgift är att hjälpa och bistå spelare som ber därom. Domaren får ej ingripa i spelet förrän han/hon blir ombedd av någon av spelarna. Däremot har överdomaren rätt att själv ingripa i spelet om han/hon fått tävlingsledningens fullmakt härtill.

En domares beslut kan överklagas hos överdomaren. Däremot är överdomarens beslut utan apell.

Att vara domare är stimulerande genom den nära kontakten med spelet. Men arbetet kräver en klar hjärna. Det är lika viktigt för domare som för spelare att vara utvilad och inte visa tecken på trötthet eller leda.

DOMARES MOTTO:

En spelare må göra misstag – aldrig en domare!

 

 

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Ban_och_stenfordelningsschema 2016-06-07 pdf 1 MB
Ban_och_stenfordelningsschema 2016-06-07 xls 698 KB