Gå till innehåll
Undersajt
Undersajt

Regler curling

Senast uppdaterade 231129. Uppdateringen avser regel 10 d, där SM Veteraner lagts till i listan över tävlingar där spel med stick tillåts.

Ändringar som är gjorda sedan föregående säsong är fetmarkerade.

Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna men aldrig för att förödmjuka sin motståndare.

Spelets huvudidé är att jämföra spelarnas skicklighet gentemot varandra men också att göra så sportmannamässigt, med bra humör och ett gott uppförande.

En curlingmatch ska avgöras på isen – inte i regelboken! 

1. CURLINGBANAN
2. CURLINGSTENEN
3. CURLINGLAGET
4. SPELARNAS PLATS PÅ BANAN
5. UTSPELET
6. GARDZONEN
7. SOPNING
8. RÖRD STEN I RÖRELSE
9. RÖRD STILLALIGGANDE STEN
10. UTRUSTNING
11. POÄNGBERÄKNING
12. AVBRUTET SPEL
13. RULLSTOLSCURLING
14. MIXED DUBBEL
15. MIXED
16. PARSPEL
17. FIGURSPEL
18. UTOMHUSSPEL
19. FÖRBJUDNA SUBSTANSER
20. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE
21. DOMARE

1. CURLINGBANAN

a) Curlingbanan uppritas på isen i enlighet med ritning nedan.
För motions- och ungdomscurling ger dock Svenska Curlingförbundet sanktion för en kortare bana, ca 29 m mellan hacken. Detta gör det möjligt att spela curling tvärs över en ishockeyrink.

b) Tee- och baklinje skall vara väl synliga och maximalt 13 millimeter breda. Teelinjen skall placeras 17,38 meter från banans mittpunkt i längdriktningen. Baklinjen skall placeras 1, 83 meter från teelinjen. Hogglinjen ska vara 10,2 centimeter bred och dess inre kant ska vara 6,40 meter ifrån teelinjen. Baklinjen skall dras så att linjens kant (mot hacket) tangerar yttre kanten av yttersta cirkeln.

c) Centrumlinjen skall vara väl synlig och maximalt 13 millimeter bred och avslutas 3,66 meter bakom teelinjen på vardera sidan av banan.

d) Hacklinjen ska vara 45,7 centimeter lång och maximalt 13 millimeter bred och placeras parallellt med teelinjen och mitt på centrumlinjen där den avslutas
Hacket placeras i enlighet med måttskissen nedan, det vill säga med bakkanten 5 centimeter bakom hacklinjen. Hackets totala längd får inte vara mer än 20,3 centimeter och med innerkanten på 76 mm avstånd från mitten av centrallinjen. Om hacket är nedfruset i isen får det inte vara mer än 3,8 centimeter mellan isytan och hacket. Hacket skall vara godkänt av Svenska Curlingförbundet.

e) En frisiktslinje som är 15,2 centimeter lång och 13 millimeter bred ska placeras 1,22 meter utanför hogglinjen på vardera sidan av banan.

f) Vid rullstolstävlingar ska en väl synlig och maximalt 13 millimeter bred linjeappliceras mellan hogglinjen och boet på ett avstånd av 45,7 centimeter från centrumlinjen på vardera sidan om densamma.

Till ledning för detta finns regler, som ska följas men inte utnyttjas.

En curlare skulle aldrig störa sin motståndare eller hindra dem från att göra sitt bästa och föredrar att förlora hellre än att vinna på ett oärligt vis. En curlare bryter aldrig avsiktligt mot reglerna eller mot spelets traditioner.
Skulle så ske är curlaren själv den första att påpeka att så skett.

2. CURLINGSTENEN

a) Curlingstenen ska vara cirkelrund.

b) Stenens vikt inklusive handtag och bult får som högst vara 19,96 kilo och lägst 17,24 kilo. Dess omkrets får inte överstiga 914 mm och höjden får inte vara lägre än 114 mm.

c) Alla 16 stenar som anvisats en speciell bana skall användas av lagen. Varje sten skall ha en för anläggningen unik och synlig markering. Om en sten blir olämplig att spela med skall den ersättas med en utbytessten. Om ingen sådan sten finns att tillgå ska en sten som tidigare spelats i omgången återanvändas.

d) Om en sten går sönder under slaget skall lagen komma överens om vart stenen skulle ha stannat och där placera en ersättningssten. Om lagen inte kan komma överens spelas omgången om

e) Sten, som under spel välter och blir liggande på sidan eller upp och ner ska omedelbart borttas.

f) Om handtaget vid utslaget lossnar helt från stenen, har spelaren rätt att antingen låta stenen vara spelad eller att återplacera eventuellt rörda stenar och spela om stenen.

g) Sten, som inte helt passerat bortre hogglinjen när den stannat, ska omedelbart borttas utom när den träffat sten som är i spel.

h) Sten, som helt passerat baklinjen, ska omedelbart borttas.

i) Sten, som berört sidovall eller tangerar sidolinjen ska omedelbart borttas.

j) Mätning får endast ske efter avslutad omgång. Undantag är ifall det måste avgöras om en sten är i spel eller om en sten ligger i gardzonen, i det senare fallet får mätning endast ske senast före den femte stenen spelas.

k) Det är förbjudet att göra ändringar på, eller placera något objekt på eller över stenarna.

3. CURLINGLAGET

a) Ett curlinglag består av fyra spelare, vilka spelar två stenar vardera omväxlande med sin motspelare i andra laget. I mixedtävling spelar man och kvinna växelvis; sålunda spelar männen antingen etta och trea eller tvåa och fyra.

b) Den ordningsföljd, som iakttagits mellan spelarna under första omgången skall följas under pågående match. Detta gäller även för vem som är kapten respektive vice-kapten. Lag som bryter mot denna regel utan tillåtelse av ansvarig domare, med undantag för insättande av reserv (regel d.3), förlorar matchen.

c) För att tillåtas inleda spel i en tävling måste laget bestå av fyra spelare. Om så inte sker måste laget lämna W.O. i match/matcherna tills dess att reserv införskaffats. Vid tävlingar anordnade av SCF kan tillåtelse ges att starta på tre spelare vid extraordinära händelser. Beslut om detta fattas av tävlingsledning i samråd med Tävlingsutskottet.
d) Om en spelare på grund av sjukdom eller annat vägande skäl blir förhindrad fullfölja pågående match, eller vara med i starten av en match i pågående tävling, ska laget antingen:

 1. Fullfölja matchen och spela följande matcher i pågående tävling med de återstående tre spelarna, eller
 2. Fullfölja matchen med de återstående tre spelarna och insätta reserv för följande matcher i pågående tävling, eller
 3. Insätta reserv för resten av matchen från och med starten av nästa omgång och vid behov för övriga matcher i pågående tävling.

Laget får vid insättande av reserv fritt ändra lagets spelordning efter att ha informerat domare och motståndarlaget. Spelaren som lämnat banan kan då inte återkomma i pågående match.

Om spelare kommer för sent till match får hen återta sin plats i laget vid start av ny omgång i matchen.

I mixedtävling spelar kvarvarande dam (herre) utgången dams (herres) stenar i den ordning som iakttogs i första omgången i händelse av att spelare måste utgå.

e) Spelare, som skadats eller av annat skäl tillfälligt lämnar banan, får återta sin plats i laget vid starten av nästa omgång. En spelare får lämna och återkomma endast en gång under en match.

f) Ett lag kan inte fullfölja en match med mindre än tre spelare som alla kan spela sina stenar i en omgång. I mixed dubbel kan ett lag inte fullfölja en match med mindre än två spelare.

g) Extra sopare tillåts ej.

h) Endast en reserv kan insättas under match.

Kommentarer:

 • Domaren avgör vad som räknas som vägande skäl.
 • Med pågående tävling avses i detta fall tävling eller deltävling, som pågår en eller flera dagar i följd och som är lokaliserad till en ort eller område.

h) Om en spelare inte kan spela sin andra sten i en omgång skall föregående spelare i spelordningen spela denna sten. Om spelaren är lagets etta, ska i så fall tvåan spela stenen. I mixedtävling spelar kvarvarande kvinna (man) utgången kvinnas (mans) sten.

i) Om en spelare inte kan spela någon av sina stenar i en omgång gäller för fortsättningen att:
Om ettan, tvåan eller trean i laget utgår spelar den förste kvarvarande spelaren i spelordningen tre stenar, den andre spelaren tre stenar och den tredje spelaren två stenar.
Om fyran i laget i laget utgår spelar de kvarvarande spelarna två stenar vardera. Sedan spelar tvåan fyrans första sten och trean spelar fyrans andra sten.

4. SPELARNAS PLATS PÅ BANAN

Icke-spelande laget:

Spelare ska stå stilla längs med sidlinjerna mellan frisiktslinjerna när motståndarna spelar ut, undantagna är

 1. Kapten och/eller vice-kapten som får stå stilla bakom baklinjen så länge inte spelandes lagkapten eller vice-kapten störs.
 2. Motståndaren som ska spela nästa sten som får stå vid sidolinjen ellerbakom hacken.

Det icke-spelande lagets spelare får inte stå eller röra sig på något sätt som stör det spelande laget. Om så sker, eller någon annan extern händelse stör en spelare under utspelet, kan den störda spelaren välja att antingen låta stenen vara spelad eller att återplacera eventuellt rörda stenar och spela om stenen.

Det spelande laget:

Kaptenen, eller vice-kaptenen när kaptenen spelar sina stenar, väljer plats i boet.
Kaptenen, eller vice-kaptenen ska befinna sig nedanför hogglinjen och på spelytan med minst en fot eller ett hjul (rullstolscurling) när laget spelar ut sin sten. Dock får denna spelare hjälpa till att sopa stenen även ovanför hogglinjen så snart den satts i spel.

Vid brott mot denna regel ska den spelade stenen tas bort och rörda stenar återplaceras av det förfördelade laget.

Det spelande laget har ansvar för att stoppa stenar från att glida in på annan bana.

5. UTSPELET

a) Om fördel av sista sten i första omgången inte är bestämd med hjälp av teedragning, eller förutbestämd, ska lottning ske för att bestämma vem som spelar ut först i första omgången, varefter det lag som senast tagit poäng inleder nästa omgång.

b) Om stenfärg inte är förutbestämd väljer det lag som spelar ut först i första omgången stenfärg.

c) Utspel med högerhand ska skefrån hack på vänster sida om centrallinjen och utspel med vänsterhand ska ske från hack på höger sida om centrallinjen. Sten, som spelats från fel hack, skall omedelbart borttas. Om felet upptäcks efter att stenen kommit i kontakt med andra stenar ska den spelade stenen borttas och rörda stenar återplaceras av det förfördelade laget. Spelare får inte ta hjälp av sargen eller någon annan extern part vid utspelet.

d) Stenen måste levereras genom att använda stenens handtag.

e) Vid utspel ska stenen tydligt släppas innan den nått närmaste hogglinje. Överträdelse medför att stenen omedelbart skall borttas av det spelande laget. Om så inte sker har domare rätt att beordra dess borttagande.

Kommentar: Tydligt släppt innebär inte bara att släppa stenen utan även att se till att spelarens hand inte hindrar domaren att se att stenen är släppt.

e) Det är tillåtet för den spelare som spelar stenen att röra handtaget upprepade gånger innan den passerar närmsta hogglinjen (dubbelsläpp).

f) Om en felaktigt spelad den träffar liggande sten skall spelstenen tas bort av det spelande laget och den eller de träffade stenarna återläggas på sina platser av det förfördelade laget.

g) Sten som vid utspel inte nått närmaste teelinje får spelas om.

h) Varje spelare måste vara färdig att spela när dennes tur kommer. Förberedelse för utspel skall ske utan onödig tidsspillan. Om domaren anser att spelet fördröjs skall hen beordra det felande laget att spela sin sten inom 60 sekunder. Om så inte sker tas stenen ur spel.

i) Spelas en sten tillhörande motståndarlaget ska stenen tillåtas stanna innan den byts ut mot en sten som tillhör det spelande laget.

j) Om en spelare spelar en sten utanför spelordningen ska omgången fortsätta som inget hade hänt. Den spelare vars sten spelats av annan spelare spelar sedan lagets sista sten i omgången. Om det inte går att avgöra vem som gjort fel spelar ettan lagets sista sten i omgången.

k) Om en spelare spelar mer än två stenar i samma omgång ska omgången fortsätta som om inget hänt men sista spelaren i det felande laget spelar endast en eller ingen sten.

l) Om ett lag spelar två stenar i följd ska stenen tas bort och eventuellt rubbade stenar återplaceras av motståndarlaget. Omgången fortsätter sedan som om inget hänt men spelaren som gjort misstaget spelar sedan om stenen som sitt lags sista sten. Skulle misstaget inte upptäckas innan nästa sten spelats skall omgången spelas om.

m) Om fel lag spelar den första stenen i en omgång:

 1. Om felet upptäcks efter att första stenen i omgången har spelats ska omgången spelas om. Om felet upptäcks efter att andra stenen i omgången har spelats fortsätter spelet som om felet inte hade uppstått.
 2. Om hacket lossnar under utspel ska stenen spelas om.

Om hacket inte kan återfrysas ska matchen flyttas till en annan bana. Om ingen annan bana finns tillgänglig ska matchen fortsätta på ursprunglig bana, men utspelet sker i varje omgång från den sida där hacket är helt. Påbörjad omgång ska ogiltigförklaras och spelas om, matchen spelas sedan klart enligt tävlingens regler.

6. GARDZONEN

a) ”Gardzonen” kallas området mellan hogglinjen och teelinjen exklusive boet (se bifogad skiss).

Kommentar: Stenar som stannar helt eller delvis ovanför hogglinjen men som är med i spel anses också ligga i ”gardzonen”.

b) Ingen motståndarsten som stannat i gardzonen får sättas ur spel av det spelande laget förrän omgångens fem först spelade stenar har stannat.

c) Skulle någon av dessa stenar sättas ur spel av motståndarlaget, direkt eller indirekt, skall samtliga rubbade stenar omedelbart återplaceras av det lag som inte felat. Den felaktigt spelade stenen ska tas ur spel.

d) Stenar som tangerar eller ligger inne i boet får sättas ur spel av motståndarna. enligt sedvanliga regler. Mätning får göras för att avgöra om en sten tangerar boets gräns mot gardzonen. Detta gäller endast till omgångens femte sten har spelats.

7. SOPNING

a) Sopning kan utföras i valfri riktning och behöver inte täcka hela stenens bredd. Sophuvudet får ej lyftas framför en sten i rörelse. Skräp, is eller snö får inte lämnas framför den glidande stenen. Sopning måste avslutas på endera sida av stenen.

b) Sopning får endast ske framför sten i rörelse.

c) Spelare har rätt att rengöra spelytan innan nästa sten sätts i spel.

d) Mellan teelinjerna får spelad sten, eller sten(ar) som satts i rörelse av spelad sten, sopas av en eller flera ur det lag stenen tillhör.

e) Motståndarsten får endast sopas då den nått fram till den bortre teelinjen.

f) Bakom teelinjen får en valfri spelare i det spelande laget sopa sten(ar) i rörelse. För motståndarlaget gäller att endast kaptenen eller vicekaptenen får sopa stenarna och endast en av dem får sopa åt gången.

g) Bakom teelinjen gäller att varje lag har förtur att sopa på sina egna stenar men får inte hindra eller störa motståndarna om de vill sopa på motståndarens sten(ar).

h) Skulle ett brott mot sopreglerna ske kan det lag som inte felat välja att låta stenarna ligga där de stannat eller placera stenarna som de skulle stannat om inte regelbrottet skett.

8. RÖRD STEN I RÖRELSE

a) I det fall det sker mellan teelinjen och den bortre hogglinjen.
Om stenen rörts av medspelare eller dennes utrustning ska stenen omedelbart borttas.
Om stenen rörts av en motståndare, dennes utrustning eller av en extern händelse ska stenen spelas om. Kan lagen inte komma överens om de ursprungliga placeringarna ska omgången spelas om.

b) I det fall det sker efter den bortre hogglinjen.
Om stenen rörs av en medspelare eller dennes utrustning alternativt av en sten som studsat i sargen, ska icke-felande lag (när samtliga stenar stannat) välja mellan:

 1. Att ta bort den spelade stenen och återplacera alla rubbade stenar eller
 2. Att låta stenarna ligga där de stannat eller
 3. Att placera stenarna där de skulle hamnat ifall stenen inte rörts.

Om stenen rörts av motståndare eller dennes utrustning ska icke-felande lag, efter att samtliga stenar stannat, placera stenarna som de skulle hamnat om inte stenen rörts.
Om en sten rörs av en extern händelse ska stenarna placeras där de skulle hamnat om stenen inte rörts. Kan inte lagen komma överens om detta återplaceras eventuellt rörda stenar och stenen spelas om.

c) Vid teedraging gäller
Om en medlem i det spelande laget rör stenen eller orsakar att stenen rörs skall stenen borttagas och

 1. om poängmetoden används får laget 0 poäng
 2. om avståndsmetoden används anges avståndet utifrån vilken mätmetod som används. Se Tävlingsbestämmelserna 6.3 och tävlingsbestämmelserna 6.4.

Om en medlem i det icke-spelande laget rör stenen eller orsakar att stenen rörs ska stenen spelas om. Om en en extern händelse orsakar att stenen rörs ska stenen spelas om.

9. RÖRD, STILLALIGGANDE STEN

a) Om en stillaliggande sten, som inte har någon påverkan på sten i rörelse, rubbas av en spelare, återplaceras den av det lag som inte felat.

b) Om en stillaliggande sten, som inte har någon påverkan på sten i rörelse, rubbas av extern påverkan, återplaceras den efter överenskommelse mellan lagen.

c) Om glidande stens fart eller riktning påverkas av att liggande sten(ar) rubbas, skall den spelade stenen först ha stannat, innan lag som inte felat bestämmer

 1. om den skall bli liggande, där den stannat, varvid även rubbad(e) sten(ar) lämnas liggande
 2. om den skall tas ur spel, varvid rubbad(e) sten(ar) återläggs av det lag som inte felat.
 3. placera stenarna som det lag som inte felat anser att stenarna hade hamnat i det fall stenen/stenarna inte rubbats.

d) Om glidande stens fart eller riktning påverkas av att liggande sten(ar) rubbas av en extern händelse skall lagen komma överens hur stenarna hade hamnat om händelsen inte inträffat. Om lagen inte kan komma överens återplaceras stenarna och stenen spelas om. Kan lagen inte komma överens om ursprungspositionen ska omgången spelas om.

e) Om stenar rubbats på grund av att en sten studsat i en sidovall ska de rubbade stenarna återplaceras av det icke spelande laget.

f) I fall, som inte täcks av punkterna a till e, ska lagen försöka enas om, hur fallet skall bedömas och vad som skall göras. Kan lagen inte enas, ska domare tillkallas för avgörande.

g) Hänsyn skall tas till principen, att den som rört sten har felat.

10. UTRUSTNING

a) Utrustning som är skadad eller som kan skada spelytan är ej tillåtet att använda.
b) Elektronisk kommunikationsutrustning eller utrustning som påverkar rösten är ej tillåtet att använda.
c) Visselpipa eller liknande signalinstrument kan tillåtas av medicinska skäl. Beslut om detta fattas av tävlingsutskottet i samråd med tävlingsledning på plats.
d) När en elektronisk hoggvakt används måste handtaget aktiveras innan användning. Spelaren får då inte använda en handske eller liknande på spelhanden.
d) Spelkö/stick får användas i divisionsspel upp t.o.m. division ett samt i SM Veteraner, rullstolstävlingar och i Riksfiguren.
e) När spelkö/stick används gäller följande

 1. Spelare måste använda spelkö/stick under hela matchen.
 2. För gående spelare måste stenen spelas från en tänkt linje, som löper mellan hacket och riktpunkten på andra sidan banan.
 3. Spelkön/sticken får endast vara en förlängning av armen, den får inte innehålla någon mekanisk förbättring som gör slaget enklare.
 4. Samtliga varianter på spelkö/stick som tillåts av WCF, tillåts också inom Svensk Curling.

f) Endast sopdynor godkända av SCF får användas.

» Se förteckning över godkända dynor. Länk till annan webbplats.

g) Det är ej tillåtet att på något sätt manipulera sopdynan, ex. sätta tryck på undersidan, lägga någon form beläggning/impregnering eller sätta in en folie eller plast mellan duk och dynan.

h) Hårborstar och broomar är inte tillåtna. Dessa sopar är dock tillåtna att användas som slajdsopar.

i) Varje spelare måste visa upp sin sopdyna/sophuvud på uppmaning av domare, tävlingsledning eller motståndarlag. Endast den uppvisade sopen med godkänd sopdyna/sophuvud får användas under matchen av den spelaren som visar upp den.

j) En spelare får inte byta ut sin sopdyna/sophuvud under en match om inte domaren ger ett speciellt tillstånd. Tillstånd ges endast vid fabrikationsfel.

k) Om en spelare byts ut under en match, måste den inbytta spelaren använda den utbytte spelarens sopdyna/sophuvud

l) Reglerna angående soputrustning gäller också träning innan tävlingar, träning inför matcher, och dragning om sista sten

m) Påföljder vid överträdelser av regler 10 f till 10 k:

 1. Under träning – Förlust av favör av sista sten i nästkommande match.
 2. Under match – Aktuell spelad sten tas ur spel. Vid upprepad förseelse stängs spelaren av från aktuell match.
 3. Under tävling – Upprepade förseelser vid flera matcher under tävlingen medför diskvalificering av laget i tävlingen.

11. POÄNGBERÄKNING

a) Vinnaren av en match bestäms av antalet vunna poäng efter att matchens alla omgångar spelats klart eller då ett lag ger upp. Ett lag måste ge upp när det inte längre är matematiskt möjligt att vinna matchen eller få oavgjort i de tävlingar som tillåter detta.

Om ställningen är lika efter att samtliga omgångar spelats ska en eller flera extraomgångar spelas till något lag tagit poäng. I vissa tävlingar tillåts också oavgjorda slutresultat.

b) Ett lag erhåller poäng för varje gällande sten, som är närmare tee än någon av motståndarens stenar när omgångens samtliga stenar har spelats. Varje sten, som ligger inom ett avstånd av 1830 mm från tee, räknas som gällande.

c) En omgång är avslutad, när kaptenerna eller de tjänstgörande kaptenerna är överens. Om någon sten vid poängberäkning eller mätning vidrörs av spelare innan kaptenerna är överens och har påverkan på poängberäkningen anses det felande lagets sten(ar) som sämre placerade.

Om domare vidrört sten vid mätning skall stenarna bedömas lika.

d) Om det inte går att visuellt bedöma vilka stenar som är närmast tee eller om sten tangerar den yttersta ringen ska ett mätinstrument användas. Vid mätning mäts avståndet från tee till stenens närmaste del.

Endast den spelare som ansvarar för boet vid tillfället får övervaka mätningen.

e) Om två eller flera stenar ligger så tätt intill tee att mätning är omöjlig skall mätningen göras visuellt.

f) Om det inte går att avgöra vilken sten som är närmast ska det

 1. Om det rör sig om vem som vann omgången ska det dömas nollomgång.
 2. Om det rör sig om extrapoäng ska endast de stenar som var närmare tee räknas.

g) Skulle en extern händelse rubba stenar som skulle påverkat poängberäkningen så gäller följande:

 1. Om de rubbade stenarna påverkar vem som skulle tagit poäng ska omgången spelas om.
 2. Om ett lag redan säkrat poäng och stenarna som rubbats påverkat om det ska bli ytterligare poäng, då har det poängtagande laget möjligheten att tillgodogöra sig de poäng de redan säkrat eller att spela om omgången.

h) Ett lag kan endast ge upp matchen när de står i tur att spela sten. När ett lag ger upp innan en omgång är färdigspelad ska resultatet från den pågående omgången endast räknas om det påverkar matchutgången.

i) I de fall ett lag inte kommer till spel vid utsatt tidpunkt gäller följande, om inte annat överenskommits mellan lagen och tävlingsledningen:

Om förseningen är:

 1. 1-14:59 min. försening (1-9:59 min i Mixed Dubbel) tilldelas icke-felande lag en poäng och val av sista sten i första omgången av faktiskt spel. Matchen minskas med 1 omgång.
 2. 15-29:59 min. försening (10-19:59 i Mixed Dubbel): tilldelas ickefelande lag ytterligare en poäng och val av sista sten i första omgången av faktiskt spel. Matchen minskas med två omgångar.
 3. Efter 30 min försening (20 min i Mixed Dubbel) vinner icke-felande lag på walk over och slutresultatet skrivs till 6-0.

12. AVBRUTET SPEL

Vid avbrutet spel ska spelet återupptas från samma läge som när spelet stoppades. Om avbrottet kräver att stenarna måste flyttas på p.g.a. isvård ska hela omgången spelas om. Eventuellt beslut om isvård p.g.a. spelavbrott tas gemensamt av ismakare och ansvarig domare.

13. RULLSTOLSCURLING

I huvudsak spelas rullstolscurling enligt curlingens vanliga regler med ett par undantag som finns beskrivna i denna sektion

 1. a) Stenen ska spelas från en stillastående rullstol.
 2. b) Sker utspelet mellan hacket och den främsta punkten av boet måste stolen placeras så att utspelet sker från banans centrallinje. Sker utspelet mellan boets främsta punkt och hogglinjen ska stenen spelas från en punkt helt innanför de linjer som beskrivs i regel 1-f.
 3. c) Spelarens fötter får inte komma i kontakt med isen under utspelet och rullstolen måste ha direkt kontakt med isytan.
 4. d) Utspelet får göras genom att spela stenen med hjälp av en arm och en hand. Alternativt kan en godkänd spelkö användas (se regel 10, dock gäller inte regel 10-e-3).
 5. e) En sten räknas som spelad när den passerat den närmaste hogglinjen. Sten som inte når fram till den närmaste hogglinjen får spelas om.
 6. f) Sopning är inte tillåtet.
 7. g) I tävlingar arrangerade av det internationella curlingförbundet, WCF, måste laget i alla lägen bestå av spelare av båda könen.

Kommentar: Detta innebär att minst två spelare av varje kön måste finnas med i laget vid internationella mästerskap. För att tävla internationellt i rullstolscurling krävs att spelaren ska ha en funktionsnedsättning som kräver att spelaren dagligen använder rullstol och antingen inte kan gå eller endast kan gå mycket korta sträckor. Definition av funktionsnedsättning, görs av det internationella curlingförbundet, WCF och reglementet finns beskrivet i den internationella regelboken.

14. MIXED DUBBEL

Lag består av en kvinnlig och en manlig spelare. Reserver är inte tillåtna. Om någon av spelarna inte kan spela eller fullfölja en
match förlorar laget matchen. Laget får använda coach.

 1. a) Poängberäkning och match
  Poängberäkning sker på samma sätt som i vanlig curling
  2. En match består av åtta omgångar om inget annat anges. Om resultatet är lika efter ordinarie omgångars slut, ska extra omgång (ar) spelas tills en
  segrare är utsedd
 2. Spelas match på tid har varje lag tilldelas lagen vid spel i åtta omgångar 22 minuter betänketid vardera.
 3. Liggstenarna räknas som poängstenar vilket innebär att det är möjligt att få maximalt sex poäng i en omgång.
 4. Båda lag har rätt till en omgång med Power Play per match. Lagen kan endast välja att använda Power Play när de har sista sten och meddelar
  motståndare och domare om detta innan omgången startar. Power Play får inte användas i extraomgångar.
 5. Vid nollomgång, går hammaren över till laget som börjat omgången.
  Detta gäller ej efter mätning, där inga poäng kan delas ut.
 6. b) Utplacering av stenar
  Före varje ordinarie omgång ska två stenar (en per lag) placeras enligt följande:
  Lagen bestämmer inför varje speldag vilken av sex följande positioner som ska användas beroende på isförhållandena. Stenen ska alltid placeras på
  mittlinjen och centrum av stenen ska vara på en av nedanstående positioner:

Tre punkter är markerade:

1. En punkt mitt mellan hogglinjen och boets överkant.
2. En punkt 0,915 m från denna punkt mot hogglinjen.
3. En punkt 0,915 m från denna punkt mot boets överkant.

 • Normalt ska stenen placeras, hitom eller bortom, punkt 1.
 • Vid lite curl ska stenen placeras, hitom eller bortom punkt 2.
 • Vid mycket curl ska stenen placeras, hitom eller bortom punkt 3,

Om lagen inte kan enas om placeringen ska domaren avgöra.

 1. c) En sten vars centrum är på mittlinjen och som placeras i bakkant av fyrfoten. Stenens ligger helt på fyrfoten och i linje med den bakre linjen av fyrfoten.
  d) Innan matchstart ska lagen meddela domaren vilken sten som är reservsten och vilken sten som inte ska användas.:
  e) I omgångar då Power Play används, placeras stenarna ut enligt följande:
  Laget med sista sten inleder omgången med en sten i boet, som placeras ut mitt emellan åttfotscirkeln och tolvfotscirkeln. Stenens bakkant tangerar teelinjen.
  2. Guarden flyttas ut till en cornerguard och placeras så att stenen i boet blir helt täckt.
  f) Spelet
  1. Varje lag spelar fem stenar i varje omgång. Den spelare som inleder omgången för laget spelar också lagets sista sten. Den andra spelaren spelar de övriga tre stenarna. Laget får skifta position mellan omgångarna.
 2. Innan omgångens fjärde spelade sten får varken tidigare spelade stenar eller liggstenar sättas ur spel. Detta gäller även egna stenar. Om så sker ska den spelade stenen tas ur spel och icke-felande lag ska återplacera rörda stenar till sina ursprungspositioner.
  spelade stenen tas ur spel och det lag som inte felat återplacerar rörda stenar till sina ursprungspositioner.
 3. Det lag vars fasta sten placeras framför boet ska inleda omgången och det lags vars fasta sten ligger i boet ska avsluta den.
 4. Lagen kan välja om de vill spela med en skipper i boet eller en sopare.

15. MIXED

 1. a) I mixedtävlingar med fyrmannalag spelar man och kvinna växelvis; det vill säga spelar männen antingen etta och trea eller tvåa och fyra.
 2. b) Om ett lag spelar med tre spelare måste laget fortfarande spela växelvis man-kvinna. Om en spelare kliver av under match måste laget ändra positioner för att uppfylla denna regel. Om en spelare kliver av mitt i en omgång spelar kvarvarande man (kvinna) utgången mans (kvinnas) stenar i den ordning som matchen inleddes. I efterföljande omgångar spelar laget sen med uppställningen man-kvinna-man alternativt kvinna-man-kvinna. Det är möjligt att ta in reserv under en match, men en spelare kan bara ersättas med reserv av samma kön.
  c) Skip och viceskip kan spela på valfri position i laget, men måste vara av olika kön.

16. PARSPEL

 1. a) I parspel där inte de speciella reglerna för Mixed dubbel används gäller att de två spelarna i laget spelar vartannat stenpar.
  Det vill säga ettan spelar först två stenar och byter sedan av tvåan som spelar sina första två stenar. Därefter spelar ettan sina återstående två stenar innan tvåan avslutar omgången med sina återstående två stenar.
  b) I tävlingar arrangerade av SCF gäller att:
  Matcherna spelas i 6 omgångar.
  2. Spelordningen mellan spelarna kan inte ändras under en match
  3. Reserv är inte tillåten. Om någon av spelarna inte kan spela eller fullfölja en match förlorar laget matchen.
  4. Coach är inte tillåten.

17. FIGURSPEL

 1. a) Figurspel är en individuell form av curling där ett antal fasta uppgifter ska utföras och poäng ges efter hur väl utgiften utförs. Spelaren spelar fyra stenar
  på varje uppgift och kan maximalt uppnå 96 poäng.
  b) Svenskt rekord kan endast sättas på SM i figurspel och räknas på de 8 ordinarie figurerna.
 2. c) Figurer (uppgifter) som ingår:
  ”Hålla rent” (Clearing)
  2. Gardering
  3. Utslagning plus helst invick
  4. Inläggning
  5. Framknack
  6. Utslagning av garderad sten
  7. Inläggning genom port
  8. ”Indelning” (Klyvning)
  9. Särspelsfigur: Inläggning
  En detaljerad beskrivning för varje figur finns på baksidan av det förtryckta figurprotokollet som kan laddas ned här.

18. UTOMHUSSPEL

 1. a) Curlingsporten har sitt ursprung som utomhussport och när spel sker utomhus ska följande beaktas förutom de vanliga spelreglerna.
  Match eller tävling bör ställas in i de fall temperaturen är under -20 ° eller kyla och blåst i kombination, som enligt tävlingsledningens bedömning gör
  spel ohälsosamt.
  2. Utomhus ska banans bredd vara minst 5 meter och 50 centimeter.

19. FÖRBJUDNA SUBSTANSER

Användande av prestationshöjande droger, oavsett om de intagits avsiktligt eller inte, är förbjudet och oetiskt.

Se Svenska Curlingförbundets Antidoping program

20. OLÄMPLIGT UPPTRÄDANDE

Olämpligt uppträdande, till exempel användande av förolämpande uttryck, missbruk av utrustning eller försök att skada en motspelare är förbjudet. Brott mot dessa regler kan innebära att spelaren avstängs från spel av Svenska Curlingförbundet.

21. DOMARE

 1. a) Domaren övervakar, att gällande regler och bestämmelser följs.
 2. b) Domaren avgör tvister mellan lagen beträffande spelet, oavsett om tvisteämnet täcks av reglerna eller inte.
 3. c) Överträdelse av reglerna kan efter domarens avgörande medföra förlust av match och i svårare fall diskvalifikation. I tävlingar anordnade av SCF ska sådana beslut fattas i samråd mellan domare och Tävlingsutskottet.
 4. d) Domare har rätt att före och/eller under en tävling eller match inspektera spelarnas utrustning och beordra ev. utbyte av utrustning (t ex skor, slajdsulor, kvastar).
 5. e) Domare har rätt att avvisa spelare eller coach som uppträder olämpligt. Spelaren kan då inte delta mer i matchen och måste lämna spelområdet.

Publicerad: 2022-11-25

Sponsorer

Postadress

Sydsveriges Curlingförbund
Kjell Haglund, Planteringsvägen 148
252 32 Helsingborg

Besöksadress

Stallvägen 8
456 78 Grimma

Kontakta oss

070-601 14 09
kjell.w.haglund@gmail.com