Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Stadgar

Stadgar för Svenska Curlingförbundet (SCF)

Antagna vid årsmöte den 27 september 2020, med ikraftträdande samma dag. Senast reviderade vid förbundsmötet den 8 oktober 2023

Förbundet bildades 1916.
Organisationsnummer 802000-5982

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål och uppgifter

Svenska Curlingförbundet (förbundet) har till ändamål att administrera curling i Sverige, verka för dess utveckling och handha organisationens gemensamma angelägenheter på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar (se bilaga) samt att företräda denna idrott i utlandet.

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta för en ren idrott som är fri från doping, fusk och matchfixning. Förbundet ska verka för en sund ekonomi och arbeta för en inkluderande idrott där alla är välkomna, som är trygg och fri från diskriminering och alla typer av våld, såväl på som utanför idrottsarenan.

2 § Sammansättning

Förbundet består av de föreningar som enligt 2 kap. 1 § erhållit medlemskap i förbundet.

Förbundet har för sin regionala verksamhet specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

3 § Tillhörighet

Förbundet är medlem i RF, SISU Idrottsutbildarna, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), World Curling Federation (WCF) samt Royal Caledonian Curling Club (RCCC).

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare, funktionärer och förbundets anställda ska i tillämpliga delar följa nämnda organisationers stadgar och bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av förbundets regelverk.

4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen samt av årsmötet valda organ.

5 § Sammansättning av styrelse m.m.

Förbundet, dess SDF och föreningar ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet samt att olika åldersgrupper är representerade.

6 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till styrelsen.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 30 juni.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med nästa förbundsmöte.

8 § Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAktiebolag, SDF, distriktsförbund (DF), specialförbund (SF) eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar, dessa stadgar eller tävlingsregler, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

10 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum.

I beslut om upplösning av förbundet ska anges dels att förbundets tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var det upplösta förbundets handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och förbundsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska snarast skickas till RF.

2 Kap Förbundets medlemmar - föreningarna

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar, vilket även innebär uppgift om föreningens organisationsnummer, och är åtföljd av föreningens stadgar, som ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsföreningar. Om en sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet, och därför inte har stadgar som anknyter till RF:s stadgemall, är det tillräckligt att föreningen skriftligen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Föreningen bedriver idrottslig verksamhet enligt 1 kap. 1 §.

Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och förbundets stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

Föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet i vederbörlig ordning har bestämt.

Om förenings ansökan avslås, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt 15 kap. RF:s stadgar.

Medlemskap i förbundet innebär att föreningen samtidigt blir medlem i det SDF och DF inom vars gränser föreningen har sin hemort.

2 § Medlemskapets upphörande

Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får styrelsen besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från förbundets medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

Utan att anmälan om utträde föreligger får styrelsen utesluta förening om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller dessa stadgar.

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF, RF eller DF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundet angiven tid. I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund för uteslutningen redovisas samt även anges hur beslutet kan överklagas.

Förbundets beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt 15 kap. RF:s stadgar.

Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör.

3 § Åligganden

Förening ska följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan, aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan, årligen betala medlemsavgift och avge rapport om styrelsens sammansättning samt årligen före oktober månads utgång till förbundet skicka in förteckning över aktiva senior- och juniorspelare, föra medlemsförteckning, föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden, hålla årsmöte och besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, på begäran av förbundet, RF, eller vederbörande SDF eller DF ställa föreningens handlingar till förfogande, och lämna av dessa organ begärda uppgifter, samt på begäran av RIN, Dopingnämnden (DoN) eller Dopingkommissionen (DopK) lämna uppgifter samt avge yttranden.

4 § Medlemskap i förening

Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det på sakliga grunder kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlem har rätt att efter anmälan utträda ur föreningen.

Om medlem inte betalat medlemsavgift, får föreningen efter påminnelse att inom fyra månader betala avgiften, besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas enligt 15 kap. RF:s stadgar.

5 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Förening har rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

3 Kap Förbundsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, ska hållas senast den 15 oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på förbundets hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.

Härefter ska styrelsen, senast tre veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet

Medlemsförening, SDF och styrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från förening och SDF (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader för förbundsmötet.

Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion från förening.

Styrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte. Respektive SDF får representeras av två ombud.

Ombud får enbart företräda föreningar inom ett SDF och får inte vara ledamot av förbundets styrelse eller anställd av förbundet.

Ombud ska medföra fullmakt, i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

4 § Rösträtt

Vid förbundsmötet har varje distrikt en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar av röstberättigade föreningars sammanlagda medlemsantal per den sista april samma år som förbundsmötet hålls.

5 § Yttrande- och förslagsrätt samt närvarorätt

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, styrelsens ledamöter och förbundets högste tjänsteman samt motionär i fråga om egen motion.

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen berett.

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.

Med förbundsmötets samtycke har även annan yttranderätt.

Medlem i medlemsförening har rätt att närvara vid förbundsmötet.

6 § Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden.
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. ordförande
  sekreterare
  två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
  två rösträknare.
  Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 § föreskriver.
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 5. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
 6. Verksamhetsberättelse
  Årsredovisning
  Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:
 8. Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
  Styrelsens förslag
  Motioner som getts in i den ordning som sägs i 3 kap. 2 §.
  Fastställande av inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår.
 9. Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för en tid av två år.
 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 11. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 12. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.
 13. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen.
 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-stämma och SISU-stämma.

Annat ärende än de som förekommer på förslag till föredragningslista enligt 3 kap. 1 § får inte behandlas på förbundsmötet.

7 § Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.

Organ valda av förbundsmöte ska, undantaget ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

8 § Extra förbundsmöte

Styrelsen får kalla till extra förbundsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för det extra förbundsmötet ska tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar före mötet, eller inom samma hållas tillgängliga på förbundets hemsida.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

9 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 8 § och 10 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

10 § Ikraftträdande

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats.

4 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför förbundsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa styrelsens och revisorernas arbete.

I valberedningens uppdrag ingår att:

senast fyra månader före förbundsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod,
senast tre månader före förbundsmötet, meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och
senast tre veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 3 kap. 6 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslag och nominering

Föreningar och SDF har rätt att, senast två månader före förbundsmötet, till valberedningen lämna förslag på personer för valen enligt 3 kap. 6 §.

Kandidatnomineringen vid förbundsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen.

5 Kap Revisorer och revision

1 § Revision

Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor eller utsett revisionsbolag. Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Ansvarig revisor ska, senast tio kalenderdagar före förbundsmötet, till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

2 § Förbundets lekmannarevisor

Förbundets lekmannarevisor ska årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorn ska senast tio kalenderdagar före förbundsmötet, till styrelsen överlämna en rapport från granskningen.

6 Kap Förbundsstyrelsen

1 § Sammansättning

Förbundsstyrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

Förbundsstyrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden samt enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut, verka för curlingens utveckling och utbredning inom Sverige, företräda curling inom Sverige och utomlands, se till att förbundet följer gällande författningar samt RF:s, SISU Idrottsutbildarnas, Sveriges Olympiska kommittés, WCF:s samt RCCC stadgar och regler samt fattade beslut, aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt upprätta planer mot doping och matchfixing, följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, ansvara för och förvalta förbundets tillgångar, administrera förbundets tävlingar enligt gällande tävlingsregler, ge tillstånd till nationella och internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i tävling eller uppvisning utomlands, förbereda förbundsårsmöte, upprätta underlag för röstlängd avseende förbunds och SDF möten att gälla för tiden den första maj till den sista april, besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, anställa förbundets högsta tjänsteman, pröva, samt till RF löpande anmäla, förenings medlemskap i förbundet, fastställa stadgemall för SDF, pröva ärenden enligt 15 kap. RF:s stadgar samt följa förbundets skyldigheter enligt Idrottens Antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet, på begäran av RS, RIN, DoN eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden, snarast underrätta DopK om det av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid utredning av sådan misstanke, samt föra protokoll och sörja för förbundets räkenskaper.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Förbundsstyrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst tre ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Förbundsstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Förbundsstyrelsen får överlåta viss beslutanderätt till utskott, annat organ, anställd eller annan person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta förbundsstyrelsen härom.

7 Kap Nämnder m.m.

1 § Bestraffningsorgan

Förbundsstyrelsen är enda instans för bestraffningsärenden och prövar bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

Besluten får överklagas hos RIN.

2 § Skiljenämnd

Talan i tvist där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i förbundet, SDF eller förening inom nämnda organisationer, får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av Idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 § RF:s stadgar.

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av stadgarna (se 1 kap. 9 §).

8 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

1 § Distriktsindelning

För förbundets regionala verksamhet ska finnas SDF, som enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar ska arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap. 1 §.

Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Curlingförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område.

2 § SDF:s namn och verksamhetsområde

Gävle-Dala distriktscurlingförbund

omfattar Dalarnas och Gävleborgs län.

Jämtland-Härjedalens distriktscurlingförbund

omfattar Jämtlands län.

Mälardalens distriktscurlingförbund

omfattar Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Gotlands län

Norr- och Västerbottens distriktscurlingförbund

omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Småland-Östergötlands distriktscurlingförbund

omfattar Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län.

Sydsveriges distriktscurlingförbund

omfattar Blekinge, Hallands och Skånes län.

Värmlands- och Örebro läns distriktscurlingförbund

omfattar Värmlands och Örebro län.

Västernorrlands distriktscurlingförbund

omfattar Västernorrlands län.

Västsveriges distriktscurlingförbund

omfattar Västra Götalands län

Ändring av SDF:s geografiska område samt ändring av SDF:s namn beslutas av förbundsmötet.

3 § SDF:s stadgar

SDF:s stadgar ska följa den av förbundsmötet fastslagna och av RS granskade stadgemallen för SDF samt vara godkända av förbundsstyrelsen.

4 § Revisorer och revision

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.

9 Kap Tävlingar m.m.

1 § Tävlingsregler

Förbundets tävlingsverksamhet ska genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen fastställda tävlingsregler och fattade beslut.

2 § Rätt att delta i tävlingar

Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till förbundet har rätt att delta i förbundets tävlingsverksamhet.

3 § Tävlingsbestraffning

Förbundets tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om tävlingsbestraffningar enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar.

4 § Tillträde till tävling och uppvisning

Förbundsstyrelsen får utfärda legitimationskort som berättigar innehavaren fritt inträde till tävlingar och uppvisningar inom förbundet.

/RF-stadk

Bilaga till SF-stadgar

Stadgemall för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål och uppgifter

xxx distriktscurlingförbund (SDF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska curlingförbundets stadgar, såsom Svenska curlingförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

2 § Sammansättning

xxx distriktscurlingförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska curlingförbundet, och som har hemvist inom SDF:s geografiska verksamhetsområde.

3 § Verksamhetsområde

xxx SDF:s verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 8 kap. 2 § Svenska Curling- förbundets stadgar omfattar ……..... (t.ex. Norrbottens län - i SDF:s stadgar bör distriktets geografiska gränser anges) .........

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF möte och ska godkännas av Svenska Curlingförbundet.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF mötet, extra SDF möte och SDF styrelsen.

SDF styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF styrelsens arbetsområde.

6 § Verksamhets och räkenskapsår samt arbetsår

SDF:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet t.o.m. påföljande ordinarie möte.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

SDF ska aktivt verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer, och andra organ får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

8 § Firmateckning

SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem i förening, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

10 § Upplösning av förbundet

Efter beslut av Svenska Curlingförbundet kan SDF-möte upplösa distriktsförbundet genom beslut härom med enkel majoritet. I beslut om upplösning av distriktsförbundet ska anges att distriktsförbundets tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

2 Kap SDF mötet

1 § Tidpunkt och kallelse

SDF mötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av …… månad på dag, som SDF styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när förbundsmöte eller DF möte pågår.

Styrelsen ska, senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på SDF:s hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningarna,

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på förbundets hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet, med styrelsens yttrande.

2 § Förslag till ärenden att behandlas SDF-mötet

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF mötet ska vara SDF styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

SDF möte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

4 § Rösträtt

Rösträtten vid SDF möte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska Curlingförbundets styrelse att gälla från och med 1 maj.

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den …….. har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Curlingförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF mötet. Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess nytt underlag har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst. för varje påbörjat 25-tal medlemmar.

Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

5 § Ärenden vid SDF-mötet

SDF-mötets förhandlingar öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Vid SDF mötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som Svenska Curlingförbundets styrelse har upprättat för SDF
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
  d)två rösträknare.
 3. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver.
 4. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 5. Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
  a) Verksamhetsberättelse
  b) Årsredovisning
  c) Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag samt motioner:
  a) Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
  b) Styrelsens förslag
  c) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §.
 8. Fastställande av inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår.
 9. Val av ordförande i distriktsförbundet, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 11. Beslut om att på ett år utse en revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag,
  med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.
 12. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen
 13. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF mötet,
 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF mötet,

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje person som är medlem i en till Svenska curlingförbundet ansluten förening och är permanent bosatt i Sverige.

Organ valda av SDF-möte ska, undantaget ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.

Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i valberedningen.

Arbetstagare hos SDF eller hos Svenska Curlingförbundet får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

7 § Extra SDF-möte

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-möte.

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra SDF-möte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet, eller inom samma tid hållas tillgängliga på SDF:s hemsida.

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då förbundsmöte eller DF-stämma pågår.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens och revisorernas arbete.

I valberedningens uppdrag ingår att

senast tre månader före SDF-mötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod,
senast två månader före SDF-mötet, meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på kandidater, och
senast två veckor före förbundsmötet skriftligen meddela röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 2 kap. 5 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet

Röstberättigade föreningar har rätt att, senast fyra veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på personer för val enligt 2 kap. 5 §.

Kandidatnomineringen vid SDF-mötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 Kap Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor eller revisionsbolag.

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast sex veckor före SDF mötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

5 Kap SDF styrelsen

1 § Sammansättning

SDF styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

SDF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Åligganden

SDF styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-möte inte är samlat.

SDF-styrelsen ska

 • bedriva sin verksamhet i enlighet med Svenska Curlingförbundets stadgar samt enligt dessa stadgar.
 • verkställa SDF mötets beslut,
 • hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 • handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
 • föranstalta om DM tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt godkänna DM rekord,
 • handha och ansvara för SDF:s medel,
 • bereda ärenden, som ska föreläggas SDF möte,
 • förelägga SDF mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
 • avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RF-organ, förbundsstyrelsen och DF styrelsen med upplysningar och yttranden,
 • utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 kap. RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i 7 kap. 1 § Svenska Curlingförbundets stadgar,
 • bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare, samt
 • föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom.

(Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt.

Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden.)

1 kap RF:s stadgar

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Publicerad: 2022-06-20