Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Utvecklingsplan 2024-2026

Med två års intervall tar Svensk Curling fram en utvecklingsplan tillsammans med Riksidrottsförbundet. För perioden 2024-2026 så innehåller planen tre strategiska inriktingar som vi fått från RF och under varje inriktning sätter förbundet mål och beslutar om huvudsakliga aktiviteter. Detta är vår förbundsutvecklingsplan 2024-2026

>>Måluppföljning 2022-2024Öppnas i nytt fönster.

Strategisk inriktning:
Barn och ungdom 7-25 år

 

Mål: Öka antalet aktiva.

 • Att öka med 100 aktiva per år inom U21.

Insatser

 • Stötta regionerna att skapa hållbara aktiviteter med fokus på gemenskap och utveckling, som innebär enklare och kortare resor för barn och unga upp till 16 år.
 • Arbeta med utbildning av ledare för att rekryteringsarbetet ska präglas av normmedvetenhet och inkludering.
 • Tillsammans med regionerna, arbeta för att fler föreningar ska utbilda ungdomsledare.
 • Löpande kompetensutveckling gällande Trygg Idrott och riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten tillsammans med föreningar och ledare.

Mål: Öka antalet juniorlag som deltar i tävling och nationella aktiviteter.

 • 8 flicklag och 8 pojklag deltar i Curly Tour för U21.
 • 20 lag finns i nationellt/regionalt spel för U16.
 • Juniorer tävlar även i Mixed Dubbel, förutom SM.

Insatser

 • Nationellt kompetensutecklingsläger för U21, med syfte att spelare lär känna andra, underlätta lagbildning och stötta ungdomar att känna sig trygga att delta i tävling.
 • Stöd till arrangörer, gällande både U16 och U21 tävlingar för att hjälpa dem skapa attraktiva och välplanerade event, samt marknadsföra dem till sina målgrupper.

Mål: Lag som deltar på Curly Tour har tillgång till coach.

 • De lag som deltar på Curly Tour har också tillgång till utbildad coach.

Insatser

 • Stötta föreningarna att arbeta med sin handlingsplan för rekrytering och utveckling av ledare.
 • Ta hjälp av regionerna att bilda nätverk bland ledare och marknadsföra utbildning till dem.

Strategisk inriktning:
Vuxna över 25 år och äldre motionärer

Mål: Öka antalet aktiva

 • Att öka med 250 aktiva per år inom spannet 26-64.

Insatser

 • Stötta föreningarna gällande digital utveckling och marknadsföring i sociala media.
 • Stötta föreningarna gällande digital utveckling och förenkling av administration.
 • Marknadsföra och tillhandahålla utbildning av klubbinstruktörer, rekryteringswebinarium och färdiga material för nybörjarkurser.
 • Färdiga mallar till förening, gällande hur de kan erbjuda vidareutveckling för aktiva efter nybörjarkurser.

Mål: Öka mångfalden bland aktiva.

 • Inom 26-64 vill vi öka från 29% kvinnor till 35% kvinnor
 • Fler aktiva med utländsk bakgrund.

Insatser

 • Stötta föreningarna gällande digital utveckling inom sociala media, med syfte att marknadsföra curling för fler.
 • Fokus på utbyten inom regioner/distrikt för damer.
 • Fortsätta kravställa att föreningar har både manliga och kvinnliga ledare.
 • Fortsätta kravställa att föreningar ska utbilda sig inom normmedvetenhet.

Mål: Genomtänkt och organiserad verksamhet för målgruppen i förening.

30% av föreningarna uppger att de har ett medvetet och organiserat arbete för målgruppen och 42% av föreningarna uppger att de har ledare för vuxenverksamhet. Målet är att öka båda till 70%.

Insatser

 • Marknadsför ledarutbildning och sprid exempel från de som har utbildade ledare.
 • Sprid goda exempel från föreningar som utbildat sig och utvecklat sin verksamhet.

Strategisk inriktning:

Paraidrott

Mål: Fler föreningar med paraverksamhet

 • Två nya föreningar startar paraverksamhet varje år.
 • Föreningarna har utbildade ledare.

Insatser

 • Direkt kontakt med föreningar och stötta dem utifrån de behov som finns i den unika föreningen.
 • Erbjuda att föreningar får låna ledare för att starta upp.
 • Erbjuda ledarutbildning på plats för de föreningar som startar verksamhet.
 • Stötta föreningar att avsätta tid för paraverksamhet.

Mål: Fler aktiva

 • Att öka med 10 aktiva per år.

Insatser

 • Delta vid Start Your Impossible Camp och olika mässor.
 • Marknadsföringskampanj i sociala medier, centralt och stöd till föreningar.
 • Stötta föreningar med kursupplägg för prova på och nybörjarkurser.
 • Arrangera träningsläger, då de är enklare insteg till nationell verksamhet än vad tävling är. Samt att de ger en ökad gemenskap.

Mål: Utveckla verksamheten för de redan aktiva

 • Lag som vill tävla får stöd till att utvecklas.
 • Aktiva som redan är medlemmar har goda träningsförutsättningar.

Insatser

 • Erbjuda coachstöd vid nationell tävling för de lag som inte har egen coach.
 • Stötta föreningar att erbjuda ledarledd träning

Mål: Inkludera mattcurling fullt ut i curlingförbundet.

 • Bli klara med övertagandet från parasport.

Insatser

 • Projektgrupp och styrgrupp färdigställer arbetet tillsammans med Parasport.
 • Ta fram modell för medlemskap och tävlingslicenser.
 • Testa gemensamma aktiviteter mellan iscurling och mattcurling.

Strategisk inriktning:

65+

Mål: Fler aktiva

 • Öka 150 inom spannet 65+
 • Öka från 10% kvinnor till 15% kvinnor

Insatser

 • Pilotprojekt i förening med riktning mot damer 65+
 • Stötta föreningarna i sin marknadsföring mot 65+
 • Samla de ledare som redan utbildat sig för att fortsätta inspirera och utveckla dem.
 • Fortsätta att utbilda föreningar och ledare i normmedvetenhet.


Effektmål 2: Fler föreningar

 • Ytterligare tio föreningar gör sin egen utvecklingsplan för arbetet med 65+ och deltar i satsningen.

Insatser

 • Erbjud 5 föreningar per år att genomgå samma utvecklingsarbete som andra gjort tidigare och stötta dem på samma sätt.
 • Utbilda ledare, minst en kvinnlig från varje förening.
 • Bistå med material som sticks och marknadsföring.

Publicerad: 2022-06-20

>> Resultat 22-24Öppnas i nytt fönster.
>> Ladda nerÖppnas i nytt fönster.